Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie do prezesa Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusza Tajnera - przypomina, że art. 73 Konstytucji gwarantuje każdemu wolność korzystania z dóbr kultury. W świetle zaś art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Nie mogą one naruszać istoty wolności i praw.

Biuro RPO zwraca uwagę, że obecne różnicowanie sytuacji osób niezaszczepionych i zaszczepionych dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza ono limity osób przy prowadzeniu określonych rodzajów działalności. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych.

Jednocześnie jednak prawodawca nie stworzył mechanizmów weryfikacji faktu zaszczepienia - zauważa biuro RPO. Podmioty zobowiązane przepisami o limitach osób nie mają uprawnień do kontroli statusu szczepienia osób, których dotyczy limit.

Rzecznik stoi na stanowisku, że umożliwienie udziału w danym wydarzeniu jedynie osobom zaszczepionym - lub ograniczenie dostęp osób niezaszczepionych - może prowadzić do naruszenia podstawowych praw i wolności obywateli.

Czytaj więcej

RPO do premiera o ograniczeniach dla niezaszczepionych: tak, ale w ustawie