Chodzi o ogólną interpretację z 9 czerwca 2015 roku (nr interpretacji PT1.050.1.2015.LJU.19), gdzie minister finansów analizując obowiązujące przepisy oraz tezy wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, stwierdził, iż komornik sądowy prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym jest podatnikiem VAT. To rewolucja, bowiem od 11 lat obowiązywała interpretacja, zgodnie z którą komornik jako funkcjonariusz publiczny wykonujący orzeczenia sądowe nie jest VAT-owcem. Nowa interpretacja ma zacząć obowiązywać od października.

Komornicy najnowszą interpretację przyjęli z wielkim zaskoczeniem i niepokojem. Na początku lipca Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej (KRK) skierował w tej sprawie pisma do ministrów finansów i sprawiedliwości.

Już na wstępie samorząd komorniczy przestrzega, iż „wprowadzenie tak istotnej modyfikacji dotychczasowej sytuacji prawnopodatkowej sądowych organów egzekucyjnych (...) budzi nie tylko wątpliwości konstytucyjne, ale też w przypadku uznania że podatek od towarów i usług zawiera się w przychodach z tytułu opłat zwrotu wydatków gotówkowych, spowoduje zapaść systemu egzekucji w Polsce".

Prezes KRK zdecydowanie podkreśla, że komornicy sądowi nie byli i nie mogą być w aktualnym stanie prawnym uznawani za podatników podatku VAT, a podjęta interpretacja jest błędna i wywoła negatywne skutki dla działalności sądowych organów egzekucyjnych. Na poparcie swojego stanowiska Rafał Fronczek przytacza obszerną argumentację, powołując się na orzecznictwo m.in. Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego. Można się z nią zapoznać na stronie internetowej KRK - www.komornik.pl.

W piśmie samorząd komorniczy ostrzega, iż negatywnym efektem przyjęcia rozwiązania zawartego w interpretacji ministra finansów może być nie tylko spadek dochodów komorników (różnicy między przychodami a kosztami działalności egzekucyjnej jako całości), ale także trudności w zakresie realizacji ustawowego obowiązku prowadzenia i utrzymywania kancelarii komorniczej na odpowiednim poziomie, co może mieć także swój aspekt prospołeczny (odpowiednia lokalizacji, dostępność itd.).

KRK podnosi, iż jeśli VAT zawarty będzie w opłacie egzekucyjnej, obniżenie wysokości opłat egzekucyjnych spowoduje spadek przychodów kancelarii o 18,7 proc., a spadek dochodów średnio o 50 proc., a w skrajnych przypadkach nawet o 90 proc. Z analiz samorządu komorniczego wynika, że wskutek uczynienia komorników sądowych podatnikami VAT, zmuszeni oni będą do radykalnego obniżenia kosztów działalności egzekucyjnej, ponieważ spadek przychodu z opłat spowoduje niemożność utrzymania kancelarii komorniczej na dotychczasowym poziomie. – Oznaczać to musi w pierwszej kolejności redukcję zatrudnienia, o ile dany komornik zatrudnia pracowników – pisze Rafał Fronczek, który zaznacza, iż w wielu kancelariach nie istnieje możliwość takiego ograniczenia kosztów, co w istocie uniemożliwi tym komornikom dalsze prowadzenie działalności egzekucyjnej.

W piśmie prezes KRK zwraca także uwagę na negatywne skutki społeczne, związane z redukcją zatrudnienia w kancelariach (obecnie komornicy zatrudniają ok. 12 tys. pracowników), w tym również redukcją zatrudnienia aplikantów i asesorów komorniczych oraz negatywne skutki fiskalne związane ze spadkiem wpływów z podatku dochodowego komorników i zatrudnianych przez nich pracowników, jak i kosztami aktywizacji zawodowej zwalnianych osób.

- Skutkiem nieprzemyślanej decyzji Ministra Finansów będzie zapaść egzekucji sądowej i niewydolność systemu przymusu realizowanego przez komorników sądowych. Tymczasem nakładanie obowiązków podatkowych winno uwzględniać nie tylko interesy fiskalne Skarbu Państwa, ale również względy społeczne i stabilizację działalności organów publicznych – podsumowuje Fronczek.

Na zakończenie Krajowa Rada Komornicza zaapelowała o uchylenie interpretacji z 9 czerwca 2015 r. i odstąpienia od prób nałożenia na komorników sądowych obowiązków podatkowych w sposób pozaustawowy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ