Wysokość opłaty za śmieci: gmina nie może dowolnie ustalać

Maksymalna miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób zarówno selektywny, jak i nieselektywny, w przypadku metody „od gospodarstwa domowego" jest ograniczona kwotowo.

Aktualizacja: 10.02.2019 15:51 Publikacja: 10.02.2019 06:00

Wysokość opłaty za śmieci: gmina nie może dowolnie ustalać

Foto: Adobe Stock

- W naszej gminie opłata za gospodarowanie odpadami została ustalona od gospodarstwa domowego. Zamierzamy na sesji rady zwiększyć stawki według tej metody: za segregowane do 100 zł i niesegregowane do 200 zł. Wynika to ze zwiększonych kosztów odbierania odpadów. Czy będzie to właściwe rozwiązanie?

Analiza podanego problemu wymaga odniesienia się do stosownych regulacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje art. 6n ust. 1 i 2 ww. ustawy. Wynika z niego, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Czytaj też: Opłaty za odpady w górę

Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dalszej kolejności na uwagę zasługują regulacje art. 6k ust. 2a, 3 i 5 ww. ustawy. Z ust. 2a wynika, że w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za gospodarstwo domowe – maksymalna stawka opłaty wynosi 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Natomiast z art. 6k ust. 3 ustawy wynika, że rada gminy określa wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Z kolei z przepisów art. 6k ust. 5 przedmiotowej ustawy wynika, że prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 r. – przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 roku wyniósł 1598 zł. W związku z powyższym maksymalna miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w przypadku metody „od gospodarstwa domowego" wynosi w zaokrągleniu 89,49 zł, a maksymalna miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w przypadku metody „od gospodarstwa domowego" wynosi w zaokrągleniu – 179 zł.

Mając powyższe na względzie ww. założenia, ustalenie stawki opłaty w podanej metodzie, w wysokościach odpowiednio 100 i 200 zł, będzie skutkowało przekroczeniem stawek dopuszczalnych określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa.

Wniosek

Sugerowane rozwiązanie legislacyjne będzie niezgodne z nadrzędnymi normami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzenie takiego zapisu, z dużym prawdopodobieństwem może skutkować orzeczeniem jego nieważności (całej uchwały) przez organ nadzoru, czyli regionalną izbę obrachunkową.

—Marcin Nagórek, radca prawny

podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

- W naszej gminie opłata za gospodarowanie odpadami została ustalona od gospodarstwa domowego. Zamierzamy na sesji rady zwiększyć stawki według tej metody: za segregowane do 100 zł i niesegregowane do 200 zł. Wynika to ze zwiększonych kosztów odbierania odpadów. Czy będzie to właściwe rozwiązanie?

Analiza podanego problemu wymaga odniesienia się do stosownych regulacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje art. 6n ust. 1 i 2 ww. ustawy. Wynika z niego, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Prawo karne
Ważne dla kierowców: nowy typ przestępstwa od 1 października
Prawo karne
Kierowca autobusu przejechał 19-latkę. Usłyszał wyrok za zabójstwo
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy