Obecnie wnioski można składać, do 20 grudnia 2016 r., z zakresu:

- modernizacji stacji demontażu pojazdów (część 3, pożyczka dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów);

- współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (część 6, pożyczki dla beneficjentów PO IiŚ 2014-2020,

- w ramach realizacji przedsięwzięć z Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi),

- przygotowania projektów (część 7, pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu „Racjonalna gospodarka odpadami" oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych).

Nabory do kolejnych części programu są planowane we wrześniu. Będą one dotyczyć:

- selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów (część 1, pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz dotacje dla JST i organizacji non profit),

- instalacji gospodarowania odpadami (część 2, pożyczki dla JST i przedsiębiorców).

O programie

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Program „Racjonalna gospodarka odpadami" będzie realizowany przez wsparcie zadań z zakresu m.in. zapobiegania powstawania odpadów, tworzenia i utrzymania powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów czy budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z kwoty 1,7 mld zł przeznaczonych na realizację programu ponad 371 mln zł stanowić będą dotacje, a blisko 1,4 mld zł zwrotne formy dofinansowania.

Szczegóły programu „Racjonalna gospodarka odpadami"