Ustawę z 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach podpisał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska,  gminy zyskają możliwość dopłacania ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Będą mogły skorzystać z tego rozwiązania zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, np. w przypadku znacznego wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów i braku możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat lub też w przypadku konieczności znacznego podwyższenia pobieranych opłat.

Nowelizacja wprowadza maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody" w wysokości 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).

Nowe przepisy zmienią sytuację m.in. warszawiaków, którzy od kwietnia 2021 płacili za śmieci opłaty naliczane według ilości zużytej wody: 12,73 zł za 1 m sześć. To generowało wysokie rachunki, rzędu nawet 500 zł miesięcznie. Wcześniej opłaty za śmieci wynosiły 65 zł od mieszkania i 94 zł w przypadku domu jednorodzinnego.

- Docierały do mnie liczne głosy obywateli, którzy rozliczani byli na podstawie zużycia wody. Byli oni zaniepokojonych ogromnymi rachunkami za wywóz odpadów, które często dochodziły do ponad tysiąca złotych. Dzięki naszej interwencji i przeprowadzeniu nowelizacji ustawy, od nowego roku stawki te nie będą mogły być wyższe niż 150 zł – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na wczorajszej konferencji prasowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, gminy będą mogły weryfikować informacje z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  korzystając z różnych źródeł informacji będących w ich posiadaniu, np. w celu potwierdzenia liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Możliwe będzie odejście od tzw. odpowiedzialności zbiorowej za brak segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych. Mieszkańcy poszczególnych lokali będą mogli być indywidualne rozliczani z obowiązku selekcji odpadów - gmina, w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, będzie mogła wdrożyć systemy, które na to pozwolą.

Nowe przepisy podwyższają maksymalną stawkę opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych - 1,3 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120L. Ma to umożliwić efektywne rozłożenie kosztów systemu pomiędzy nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

Odbiór bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich będzie mógł być rzadszy niż dotychczas.

Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić w drodze decyzji na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych (możliwość zbierania w jednym pojemniku: tworzyw sztucznych + metali + szkła).

Nowelizacja wprowadza też rozwiązania, które mają usprawnić funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne: dłuższe ich magazynowanie,  skrócony czas na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku,  zniesienie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dotyczy to podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi, które nie są odpadami niebezpiecznymi.