Usunięcia obowiązku organizowania przez gminy przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych chce Ministerstwo Środowiska. Swoją propozycję zmian zawarło w uwagach do projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z projektowanymi zmianami samorządy będą mogły zlecać zadania własne spółkom komunalnym (in-house) pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest kontrola gminy nad spółką komunalną. Projektowane zmiany nie odnoszą się w żaden sposób do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. A w nich jest zawarty wymóg organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Bez zmian tych przepisów zasada in-house nie zostanie wprowadzona. Dlatego resort postuluje, by przy okazji zmieniono także ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W uzasadnieniu swoich postulatów resort wskazuje, że zmian oczekują samorządy.

Ministerstwo Środowiska już drugi raz zwraca się do ministra rozwoju z prośbą o to, by przy okazji prac nad zamówieniami publicznymi znowelizował także ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe