W odpowiedzi na pytanie dotyczące stosowania definicji niedzieli w stosunku do pracowników administracyjno-biurowych podmiotów prowadzących działalność handlową informuję, że zgodnie z interpretacją MRPiPS i PIP – pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę wykonującego zarobkową działalność handlową, którzy nie wykonują czynności związanych z handlem w placówce handlowej nie są objęci ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305). Zatem definicja zawarta w art. 3 pkt 7 tej ustawy nie powinna mieć do nich zastosowania. Do wykonywania przez takich pracowników pracy w niedziele i święta powinny mieć zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o pracy w niedziele i święta (art. 151[

9

] – 151[

12

]).