Na wspólne przedsięwzięcia konsorcjów składających się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (maksimum pięć podmiotów, z których liderem może być zarówno przedsiębiorstwo, jak i jednostka naukowa) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma 200 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne). Pieniądze te (185,7 mln zł dla piętnastu regionów i 14,2 mln zł dla Mazowsza) współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mogą wykorzystać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o działania przedwdrożeniowe. Finansowanie tych ostatnich umożliwiono w tym schemacie pomocy (poddziałaniu) po raz pierwszy, w dwóch poprzednich naborach nie było to dozwolone.

Pakiet ułatwień

Chodzi o w tym wypadku o działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej, pozwalające na doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można go skomercjalizować. Jak tłumaczy Jolanta Wudarczyk-Czapczuk, koordynator programu projekty aplikacyjne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), może to być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja czy badania rynku). Jednak, jak podkreśla ekspertka, wysokość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Co więcej, Centrum umożliwiło teraz powierzanie przez konsorcjantów będących jednostkami naukowymi części badań przemysłowych lub prac rozwojowych podwykonawcom – można przeznaczyć na ten cel do 10 proc. kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez jednostkę naukową.

Jak wskazuje Wudarczyk-Czapczuk wprowadzono też ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25 proc.) na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Zmieniono też część kryteriów merytorycznych i formalnych. W przypadku tych pierwszych zmiana obejmuje m.in. dopuszczenie do dofinansowania przedsięwzięć charakteryzujących się nowością w skali kraju, a nie, jak dotychczas, tylko tych będących nowością w skali globalnej. Przy czym te ostatnie będą oczywiście premiowane i mogą liczyć na maksymalną liczbę punktów.

W przypadku kryteriów formalnych postanowiono m.in., że udział przedsiębiorców w konsorcjum nie będzie już limitowany ich minimalną liczbą, a udziałem w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu, który ustalono na poziomie min. 30 proc. (przy czym konsorcjum nadal może się składać z maksymalnie pięciu podmiotów ze sfer nauki i biznesu, a minimalnie z jednej firmy i jednej jednostki naukowej).

Ponadto, począwszy od obecnego konkursu, limity wartości kosztów kwalifikowalnych nie będą już określone w kryteriach wyboru projektów, tylko w regulaminie konkursu. W aktualnym ustalono je w widełkach od 2 do 10 mln zł.

Wszystkie te zmiany mają ułatwić przedsiębiorstwom i jednostkom naukowym ubieganie się o dofinansowanie.

Od znaków po mikroczujniki

Bieżący konkurs jest już trzecim w tym schemacie pomocy po ubiegłorocznym i tym z 2015 r. A projekty wybrane w poprzednich rozdaniach są już realizowane przez beneficjentów-konsorcjantów.

Jak wskazują eksperci z Centrum, dzięki dofinansowaniu z NCBR naukowcy i przedsiębiorcy pracują już m.in. nad nowatorskimi, inteligentnymi znakami drogowymi, systemem transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem, technologią produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych, innowacyjną metodą lokalizowania statków powietrznych, mikroczujnikiem do wykrywania tętniaków aorty brzusznej oraz nowatorskim preparatem bakteriofagowym przeznaczonym do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złośliwego) oraz zgnilca europejskiego.

Jak widać zakres dotowanych przedsięwzięć jest szeroki. Teraz NCBR czeka na kolejne wspólne pomysły nauki i biznesu, które muszą się wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Miejsca realizacji wspólnych przedsięwzięć muszą znajdować się na terytorium Polski, choć w przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług zagranicznemu podwykonawcy, warunek uznaje się za spełniony.

Centrum projekty konsorcjów z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, będzie przyjmowało przez trzy miesiące. Nabór rozpoczął się w poniedziałek 18 września i potrwa do 18 grudnia br. Będzie on podzielony na trzy etapy (odpowiednio od 18 września do 17 października, od 18 października do 16 listopada i od 17 listopada do 18 grudnia). Wnioskodawcy mogą liczyć na wyniki dość szybko, bo do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu.