Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 8 czerwca br. przyjmuje wnioski o dofinansowanie z poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Bony na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)". Nabór projektów firm (PARP ma dla nich 65 mln zł) składa się z czterech etapów (każdy po ok. 2 miesiące) co pozwala na bieżąco prowadzić ocenę. Teraz ruszył drugi etap.

Na co i dla kogo?

Celem tej pomocy jest stymulowanie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i średnich firm realizowanych przez jednostki naukowe. Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu bądź usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (rozumianego jako opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego). Chodzi o opracowanie technologicznej innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowaniem może być dodatkowo objęty zakup usługi związanej z innowacją nietechnologiczną, jeśli dotyczy ona opracowania dla MSP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Innowacja nietechnologiczna rozumiana jest jako innowacja organizacyjna lub marketingowa. Ponadto, katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje też zakup materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji projektu.

PARP oferuje firmom dotacje zarówno na usługi, jak i na inwestycje

Jak tłumaczy Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP bony na innowacje są relatywnie łatwym instrumentem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, przeznaczonym dla prawie każdego przedsiębiorcy, o ile chce on prowadzić prace badawczo-rozwojowe (B+R) i opracować przy pomocy jednostki naukowej nowy pomysł na rozwój firmy.

– To wsparcie, które może być wstępem do realizacji innych, bardziej złożonych i długotrwałych projektów, w których należy wykazać wyniki prac B+R przeprowadzonych przez lub na zlecenie przedsiębiorcy. Tym bardziej, że w bonach projekty są krótkie, mogą trwać do 18 miesięcy – tłumaczy Forin i jak dodaje, dla wielu firm jest to swoisty poligon, możliwość sprawdzenia się w roli wnioskodawcy i beneficjenta. Potwierdza to dotychczasowe zainteresowanie firm tymi dotacjami.

Najczęstsze błędy

W dotychczasowych dwóch naborach (aktualny jest trzecim) rekomendowano do realizacji łącznie ok. 390 z ok. 1490 złożonych do PARP projektów. Niestety wiele z nich było niekompletnych. Często ich opisy były niezgodne z zakresem pomocy. Opisy projektów, tj.: cel, przedmiot, wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy, rezultat projektu, nie tworzyły logicznej całości. Wpływ na wyniki naborów miał też wycofany już wymóg wykazania zdolności do sfinansowania projektu przez przedsiębiorcę, zanim otrzyma on refundację poniesionych kosztów.

Jak tłumaczy Forin, opisy projektu powinny być spójne i jednoznaczne w zakresie: przedmiotu, celu, wskaźników, harmonogramu i rezultatu. Zakres rzeczowo-finansowy projektu powinien być spójny z innymi częściami wniosku i stanowić logiczny ciąg prac. Wnioskodawca powinien wskazać od 3 do 10 zadań, opisać w nich szczegółowo prace i sposób ich realizacji, podać pełne nazwy ich wykonawcy/ów, daty ich rozpoczęcia i zakończenia. Zadania i prace mają być zgodne z zakresem poddziałania i doprowadzić do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego i, jeśli dotyczy, objąć prace mające na celu wdrożenie przedmiotu opracowania.

– Nie należy prowadzić badań naukowych, analizy stanu faktycznego. Ważne, by badania te były podstawą do opracowania przez jednostkę naukową nowej lub znacząco ulepszonej usługi, technologii, wyrobu lub nowego projektu wzorniczego. Niewłaściwe będą testy lub certyfikacja gotowego wyrobu, technologii, jednak mogą one uzupełniać opracowanie. Zadania i prace należy opisać precyzyjnie, wskazując, które dotyczą opracowania, a które wdrożenia – wylicza ekspertka PARP.

Jako obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) projektu należy wybrać wiodącą specjalizację, w którą wpisuje się przedmiot-rezultat projektu. Należy uzasadnić, jak rozwiązanie, będące efektem realizacji projektu, wpisuje się w wybraną KIS. Możliwe jest wskazanie kilku obszarów KIS, w które wpisuje się projekt.

Wnioskodawca powinien dokonać kwalifikacji obszaru KIS w kontekście finalnego przeznaczenia rezultatu projektu, jego wdrożenia w prowadzonej działalności i branży gospodarki, którą ten rezultat będzie bezpośrednio wspierał i rozwijał. Jeśli efektem działań jest projekt wzorniczy, to nie oznacza, że przedsiębiorca zamierza wprowadzić na rynek nowy wzór użytkowy lub przemysłowy, tylko że zamierza rozwijać swoją firmę w obszarze wzornictwa przemysłowego, np. świadczyć usługi w tym zakresie innym podmiotom. Powinno to jednak potwierdzać PKD przedsiębiorcy.

 

Wsparcie na innowacyjne pomysły