Znane są już przyszłoroczne harmonogramy konkursów na dotacje unijne we wszystkich programach operacyjnych. Największym źródłem finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw pozostanie oczywiście program „Inteligentny rozwój". Ma się w nim odbyć 25 konkursów, łącznie na 6,1 mld zł.

Na badania

3,5 mld zł z tej kwoty zostanie skierowane na wsparcie przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Zaplanowano tu dziewięć konkursów; większość tych pieniędzy podzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym w najważniejszym swoim schemacie pomocy, jakim jest poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", potocznie zwane szybką ścieżką. Nazwa ta wzięła się z krótkich terminów oczekiwania na przyznanie (bądź nie) dofinansowania. Przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymują informację o przyznaniu dotacji już ok. 60 dni od zamknięcia naboru wniosków, a firma może uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. wartości projektu. „Szybka ścieżka" to instrument horyzontalny, bez ograniczeń tematycznych. Zgłaszane projekty muszą się jedynie wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

W przyszłym roku NCBR ogłosi aż pięć konkursów „szybkiej ścieżki" z budżetem wynoszącym łącznie 2,85 mld zł, a pierwsze trzy już w lutym 2018 r. Startując w nich, przedsiębiorcy mogą się ubiegać także o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, a więc takich, które pozwalają doprowadzić projekt do etapu komercjalizacji, np.: opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usług rzecznika patentowego, testów, certyfikacji czy badania rynku.

Między marcem a lipcem 2018 r. NCBR ogłosi zaś konkursy w czterech programach sektorowych. Chodzi o programy: INNOMOTO (wsparcie dla przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego), Innowacyjny Recykling (odpady), InnoNeuroPharm (farmaceutyki) i nowy, InnoShip, skierowany do przemysłu stoczniowego. Łącznie przyniosą one 700 mln zł na projekty firm.400 mln zł trafi też na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

Na inwestycje i usługi

Przedsiębiorcy będą też mogli sięgnąć po pieniądze na projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Ogłoszenie dwóch konkursów (pierwszy o charakterze ogólnym i drugi tylko dla miast średnich) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dzieląca te dotacje zaplanowała na 14 lutego, a nabory wniosków ruszą 20 marca. Łączny budżet tych konkursów to 1,25 mld zł (odpowiednio 750 i 500 mln zł). PARP zaoferuje też granty dla MŚP na skorzystanie z proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych oraz pokrycie kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej.

Samo Ministerstwo Rozwoju zaoferuje też po raz kolejny dotacje (pula nie jest jeszcze znana) na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych firm. 550 mln zł przygotował też dla firm Bank Gospodarstwa Krajowego. To środki na wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Ogłoszenie konkursu dla poddziałania „Kredyt na innowacje technologiczne" nastąpi już 15 stycznia, a nabór wniosków ruszy miesiąc później – 15 lutego.

Duży program dla firm

Pieniądze dla przedsiębiorców znajdą się też w największym programie operacyjnym, jakim jest „Infrastruktura i środowisko 2014–2020". Ogółem dla wszystkich beneficjentów, w tym dla firm, do wzięcia będzie 850 mln zł, które zostaną rozdzielone w siedmiu konkursach na inwestycje w obszarach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Część z nich będzie kierowana do przedsiębiorców. Już w styczniu ruszy nabór, w którym duże przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać o 100 mln zł na inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej. Chodzi np. o wymianę urządzeń i instalacji technologicznych na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnych systemów zarządzania energią.

W marcu zacznie się nabór projektów z pulą 200 mln zł, która trafi do samorządów i firm, które w ich imieniu gospodarują odpadami, na inwestycje zmniejszające ilość składowanych śmieci. W maju ruszą zaś dwa konkursy, w których m.in. przedsiębiorstwa, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły się starać o pieniądze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej. To działanie wpisujące się w walkę ze smogiem.