Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.

Projektodawca informuje, że ustawa ma implementować do polskiego porządku prawnego  przepisy unijnych dyrektyw dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu czy przestępstwom podatkowym. Celem utworzenia Systemu Informacji Finansowej (SInF) ma być gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, rachunkach płatniczych w innych podmiotach, rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Komu i do czego będą służyły informacje z SInF?  Jak informuje rząd, będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury oraz  służb: Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Z opisu istoty projektowanych regulacji wynika, że mają one ułatwić  typowanie rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej, lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez  służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne oraz zwiększyć kontrolę nad działaniami służb przy pozyskiwaniu informacji o rachunkach.

Celem nowych przepisów ma być także zmniejszenie kosztów biurokracji oraz odciążenie organów administracji publicznej i instytucji finansowych.