Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, chodzi o polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego z 18 stycznia 2017 r. sygn. PK IV Koa 329.2016 oraz polecenia Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej z 12 lutego 2020 r. oraz z 17 stycznia 2020 r. sygn. PK IV PS 433.5.2019. Decyzje te nakładały na prokuratorów obowiązek wzięcia udziału w postępowaniach administracyjnych przed organami I i II instancji, a także w postępowaniu przed sądami administracyjnym obu instancji w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samem płci oraz aktów urodzenia dziecka, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. Zobowiązywały one również do prezentowania stanowiska zawartego w tych poleceniach, negującego możliwość dokonania transkrypcji.

Dlaczego prokuratura zmienia stanowisko ws. małżeństw LGBT

Rzecznik prasowy prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak podkreśliła, że decyzja prokuratora krajowego została wsparta stanowiskiem prokuratora generalnego Adama Bodnara, które przekazano wszystkim prokuratorom wykonującym obowiązki w zakresie pozakarnej działalności prokuratury. "Prokurator Generalny w pełni akceptuje dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wynika z niego jednoznacznie, że akty stanu cywilnego i wiążące się z nim normy dotyczące małżeństwa należą do kompetencji państw członkowskich, które mają swobodę we wprowadzaniu w swoim prawie krajowym regulacji dotyczącej małżeństw tej samem płci. Wykonywanie tych kompetencji przez państwo nie może jednakże naruszać prawa Unii Europejskiej do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, co powinno skutkować uznaniem stanu cywilnego osoby, ustalonego w innym państwie członkowskim (poszanowanie godności jednostki art. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej)" - wyjaśniono w komunikacie.

Dalej podano, że w sprawie o sygn. II OSK 216/21, której przedmiotem jest odmowa transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób jednopłciowych Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „czy odmowa zarejestrowania małżeństwa w Polsce ogranicza prawo osób do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE, co jest zagwarantowane Traktatami Unii Europejskiej, a także czy narusza to ich prawo do poszanowania życia rodzinnego”. - Prokuratura jako strona w tym postępowaniu, uwzględniając orzecznictwo TSUE i ETPCz, przedstawiła Trybunałowi stanowisko zawierające pozytywną odpowiedź na zadane pytania — poinformowała prok. Anna Adamiak. 

Czytaj więcej

Po wyroku ETPC Polska musi uznać związki jednopłciowe