Chodzi o sprawę młodego obywatela, który wystąpił do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – instytutu badawczego) o informację, na jakiej zasadzie przyznał pewien adres internetowy prywatnej spółce. NASK w odpowiedzi wezwany do złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia, pan Tymon jest bowiem niepełnoletni. Podkreśla jednak, że prawo obywatela do informacji publicznej wywodzi się z Konstytucji i nie może być w taki sposób ograniczane.

Dlatego 19 lutego 2016 r. złożył skargę na bezczynność NASK.

W odpowiedzi NASK wniósł o odrzucenie skargi wskazując, że skarżący nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a tym samym nie jest uprawniony do występowania przez sądem samodzielnie. Ponadto, NASK wskazuje, że wnioskowana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy, więc z uwagi na treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie podlega udostępnieniu, a wydanie decyzji w oparciu o art. 16 ustawy wymaga skierowania jej do osoby mającej zdolność do czynności prawnych – w tym wypadku do przedstawiciela ustawowego wnioskującego.

Pan Tymon zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich o włączenie się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. II SAB/Wa 155/16). Rzecznik zgłosił swój udział w postępowaniu, wnosząc o zobowiązanie Dyrektora NASK do rozpatrzenia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji. WSA nie podzielił tego stanowiska i postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r. odrzucił skargę na bezczynność.

Rzecznik, nie podzielając przedstawionych przez sąd argumentów poinformował o przygotowaniu skargi kasacyjnej na to postanowienie.

Zdaniem rzecznika przedmiotowa informacja jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, a dokładna analiza przepisów regulujących postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne nie wskazuje na niemożność występowania w takich postępowaniach osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.