Od dnia 14 września 2018 r. obowiązki Prezesa Urzędu zostały powierzone Panu Hubertowi Nowakowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Urzędu.

Za zaangażowanie, podjęte inicjatywy oraz zrealizowane przez Panią Prezes Małgorzatę Stręciwilk działania serdecznie dziękuje Kierownictwo oraz Pracownicy Urzędu.