Dostrzegamy również konieczność cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa - jest to jeden z dziesięciu priorytetowych obszarów kierunków rozwoju e-usług publicznych przewidzianych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Chodzi o wystąpienie RPO dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami w dostępie do wymiaru sprawiedliwości (XI.411.1.2017).

- W ramach działań w tym obszarze planuje się udostępnienie elektronicznego narzędzia wspomagającego pracę sądów powszechnych. Narzędzie to umożliwi składanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym wraz z załącznikami (dowodami) w postaci elektronicznej oraz dokonywanie doręczeń uczestnikom postępowań sądowych i pełnomocnikom elektronicznych pism i orzeczeń w toku postępowania. Pisma procesowe składane w postaci elektronicznej będą przetwarzane i przechowywane przez dedykowane narzędzia, natomiast pisma procesowe składane w postaci papierowej będą podlegały digitalizacji – zapowiada minister cyfryzacji.

- Największym udogodnieniem dla obywateli będzie możliwość składania pism w sądzie przez internet oraz brak konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie lub obowiązek ten zostanie ograniczony do potrzeby przeprowadzenia dowodów - dodaje.

- Realizacja tych zadań wymaga przede wszystkim oceny prawnej, technologicznej i proceduralnej gotowości sądów na wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych. Dlatego wszelkie działania w tym zakresie będą prowadzone we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Przygotowany z Pana inicjatywy raport „Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - analiza i zalecenia" będzie przedmiotem wnikliwej analizy Ministerstwa Cyfryzacji. Nie da się bowiem ukryć, że jedną z barier w korzystaniu z usług instytucji państwowych jest nieprzestrzeganie standardu WCAG 2.0 przy projektowaniu witryn internetowych urzędów.

Sami bardzo dbamy o to, by strona internetowa MC była przyjazna i łatwa w obsłudze - wyniki przeprowadzonego przez Fundację Widzialni badania dostępności stron internetowych administracji publicznej^ wskazują, że witryna MC znajduje się wśród najlepiej ocenionych serwisów. Staramy się ponadto propagować dobre wzorce udostępniając na swojej stronie Bazę wiedzy o dostępności - można w niej znaleźć poradniki, kursy, narzędzia czy gotowe szablony stron, a także inne materiały związane z tą problematyką.

Jak Pan słusznie zauważa – pisze minister Sterżyńska do RPO - od czerwca 2015 roku wszystkie strony internetowe administracji publicznej powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) powinni mieć pełny dostęp do treści umieszczanych w Internecie oraz możliwość swobodnego ich zrozumienia. Wiele jednak w tej kwestii pozostaje jeszcze do zrobienia.

Rozwiązaniem tego problemu będzie Portal Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym Ministerstwo Cyfryzacji obecnie pracuje w ramach realizacji PZIP. Portal RP będzie jedną, wspólną stroną internetową administracji państwowej. Z jednej strony będą na nim udostępnione wszelkie potrzebne informacje, w tym także te obecnie zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP). Z drugiej strony dostępne będą tam e-usługi, prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób.

Portal ten zintegruje - w pierwszym etapie - strony internetowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw, a w kolejnych włączy strony internetowe urzędów centralnych i administracji wojewódzkiej.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

W ekosystem portalu będą stopniowo włączane resortowe portale dziedzinowe, w tym z obszaru ministerstwa sprawiedliwości.

Dołożymy wszelkich starań, by portal był w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W warstwie programistycznej, za którą odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, portal będzie w pełni uwzględniał normy WCAG 2.0. Ustandaryzowana architektura treści usprawni nawigację i skróci czas dotarcia obywateli do informacji. Prosty język, którym będziemy się posługiwać, ułatwi natomiast obywatelom zapoznanie się z oferowanymi informacjami i usługami.

Należy również zauważyć, że w październiku ubiegłego roku została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie jej przepisy do dnia 23 września 2018 r. Kompleksowe podejście, obejmujące zarówno legislację, jak i organizację struktur wewnątrz administracji powinno przyspieszyć proces dostosowywania serwisów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jednak aby administracja stała się w pełni dostępna, konieczna jest także dalsza bieżąca współpraca organów państwa oraz poszczególnych urzędników reprezentujących różne instytucje i na co dzień stykających się z problemami osób niepełnosprawnych. W tym kierunku sukcesywnie podążamy.