Taki obowiązek nałożył na spółkę burmistrz Gogolina. Na byłym lotnisku spółka zbudowała tor doskonalenia jazdy dla samochodów i motocykli. Uruchomiony w 2016 r. jako Silesia Ring, nie stał się wprawdzie tak znany jak Karolinka, która poszła do Gogolina, ale i tak jest jednym z nielicznych obiektów tego typu w kraju.

Obecnie działa na podstawie m.in. decyzji burmistrza Gogolina z 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji toru. Ograniczają one funkcjonowanie toru wyłącznie do pory dziennej, tj. od godz. 6 do 22. Maksymalnie może z niego jednocześnie korzystać, poza zawodami sportowymi, 30 pojazdów, a ciągła eksploatacja nie może przekroczyć czterech godzin dziennie.

W 2018 r. spółka zwróciła się jednak do burmistrza Gogolina o zmianę decyzji środowiskowej. Miała ona polegać na wydłużeniu maksymalnego okresu ciągłej eksploatacji toru do 8–10 godzin dziennie, a podczas imprez sportowych – do 8 godzin. Spółka zwróciła się jednocześnie o wydanie postanowienia, że nie ma potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj także: Decyzje środowiskowe: nowe zasady ustalania kręgu stron w postępowaniach

Po zasięgnięciu opinii organów środowiskowych, sanitarnych i wodnych, po lekturze protokółów z zebrań wiejskich, dotyczących hałasu z toru oraz po uzyskaniu wyników z punktów pomiarowych, burmistrz Gogolina nałożył na spółkę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanych nowych warunków funkcjonowania toru na środowisko.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu uchyliło wprawdzie decyzję burmistrza, ale przy ponownym rozpatrzeniu sprawy podtrzymał on dotychczasowe stanowisko. Zdaniem burmistrza spółka podjęła już wprawdzie wiele działań, by ograniczyć hałas. Intensywność użytkowania toru spowoduje jednak wzrost oddziaływania akustycznego.

Tym razem kolegium utrzymało postanowienie burmistrza w mocy. Przypomniało, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, tylko mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga m.in. oceny tego oddziaływania. Przepisy te stosuje się odpowiednio do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu spółka zakwestionowała potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. W jej ocenie organy błędnie zakwalifikowały przedsięwzięcie jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko – podczas gdy takie znaczące oddziaływanie nie zachodzi.

Sąd orzekł jednak, że zmiana sposobów użytkowania, określona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. wykorzystanie toru przez samochody i motocykle i wydłużenie okresu maksymalnej eksploatacji toru jazdy podczas imprez sportowych, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Taki obowiązek może być nałożony w razie uznania, że decyzja środowiskowa dla konkretnego przedsięwzięcia jest konieczna z uwagi na możliwe znaczące jego oddziaływanie na środowisko. W związku ze zwiększoną intensywnością ruchu na torze można się bowiem spodziewać wzrostu hałasu i innych niekorzystnych skutków.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Op 32/20