Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2016 r., sygn. 3060-ILPP2-1.4512.106. 2016.2.AS rozstrzygnął kwestię zasad traktowania dla potrzeb VAT rozliczeń z tytułu zadań wykonywanych na podstawie porozumienia międzygminnego przez gminę na rzecz własną oraz na rzecz gmin objętych porozumieniem. Omawiana interpretacja została wydana na wniosek gminy, która na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym zawarła z innymi gminami wchodzącymi w skład aglomeracji, rozumianej jako obszar funkcjonalny tworzony przez poszczególne gminy, porozumienie w celu realizacji wspólnej strategii rozwoju. Zadania realizowane w ramach porozumienia będą korzystały z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jak wskazała gmina, na mocy porozumienia możliwe jest przekazanie zadań własnych gminy innej gminie. W efekcie gmina przejmująca zadania na podstawie porozumienia, wykonuje je we własnym imieniu, ale na rzecz swoją oraz gminy przekazującej zadania, a z drugiej strony gmina przekazująca zadania jest zobowiązana do pokrycia kosztów ich wykonania.

Gmina podkreśliła, że z zawartego porozumienia nie wynikają żadne świadczenia na rzecz gmin uczestniczących w porozumieniu. Wnioskodawca jest zobowiązany do powołania jednostki organizacyjnej pn. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji W. (dalej: „IPAW"), do której zadań należą w szczególności: przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczania podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu oraz monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym. Rozliczenie dofinansowań udzielanych przez IPAW odbywa się w ten sposób, że 85 proc. kosztów projektu jest pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO, a pozostałe 15 proc. pokrywają gminy uczestniczące w porozumieniu w udziałach określonych ww. porozumieniem. Zdaniem gminy, środki otrzymywane od pozostałych uczestników porozumienia na funkcjonowanie IPAW stanowią dotację celową na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki i dokumentowane są notami księgowymi. Dodatkowo, gmina jako instytucja pośrednicząca w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zawarła porozumienie z instytucją zarządzającą RPO, na mocy którego przejęła część zadań z zakresu zarzadzania, kontroli i monitorowania RPO.

Na tle tak zaprezentowanego stanu faktycznego gmina zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie, czy wykonywane przez nią zadania wynikające z zawartego porozumienia na rzecz swoją oraz pozostałych uczestników porozumienia, a także zadania powierzone gminie przez instytucję zarządzającą RPO nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Przedstawiając swoje stanowisko gmina stwierdziła, że realizując ww. zadania nie wykonuje usług w rozumieniu ustawy o VAT. Na poparcie swojego stanowiska gmina odwołała się do przepisów ustawy VAT określających przedmiot opodatkowania, w świetle których doszła do wniosku, iż w zaistniałej sytuacji nie dochodzi do wykonania świadczenia przez gminę na rzecz innych gmin, ponieważ wnioskodawca występuje jedynie w roli pełnomocnika w pozyskiwaniu środków na finansowanie projektu będącego wspólnym celem gmin tworzących ww. aglomerację.

Dodatkowo gmina powołała się na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 czerwca 2010 r., IPPP1-443-383/10-4/AS, która wprawdzie dotyczyła rozliczeń w ramach konsorcjum, ale wnioski z niej płynące znajdują zastosowanie do sytuacji gminy. Jak bowiem wskazała gmina w obydwu przypadkach środki finansowe są przekazywane przez poszczególne gminy w formie refundacji poniesionych wydatków, celem czynienia wspólnego przedsięwzięcia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko gminy za prawidłowe. W treści uzasadnienia organ podatkowy, podobnie jak wnioskodawca, odwołał się do porównania rozliczeń w ramach porozumienia międzygminnego do rozliczeń w ramach umowy konsorcjum. Organ uznał, iż trudno doszukać się bezpośredniego związku pomiędzy przekazaniem (wydaniem) przez lidera efektów projektu gminom w nim uczestniczącym a kosztami, które te gminy ponoszą jako wkład w projekcie. Zatem w ocenie organu wykonywane przez gminę zadania wynikające z zawartego porozumienia na rzecz swoją oraz pozostałych uczestników porozumienia, a także zadania powierzone gminie przez instytucję zarządzającą RPO nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko dyrektora izby skarbowej przedstawione w omawianej interpretacji indywidualnej jest słuszne. Zastosowana przez organ analogia do umowy konsorcjum jest uzasadniona. Związek międzygminny w istocie stanowi specyficzną strukturę utworzoną przez samorządy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin. Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, mają one więc charakter wspólnego przedsięwzięcia. Rozliczenia dokonywane w ramach związku, analogicznie jak między członkami konsorcjum, nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, ponieważ nie dochodzi w tym zakresie do wzajemnych świadczeń – świadczenia usług za wynagrodzeniem. Czynności opodatkowane może natomiast świadczyć związek międzygminny na rzecz podmiotów zewnętrznych, jeśli wykonywane przez niego usługi są objęte opodatkowaniem, np. działania z zakresu transportu publicznego, dostawy wody i odprowadzania nieczystości.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj