[b]Nie. [/b]W takiej sytuacji urząd stanu cywilnego powinien potrzebne odpisy wydać. Stanowi o tym wprost art. 83 ust. 1 ustawy o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym odpisy (zupełne i skrócone), jak również zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Dokumenty te mogą być również wydawane na wniosek innych osób, pod warunkiem że wykażą w tym interes prawny. W takiej sytuacji wniosek powinien być wnikliwie przez kierownika USC zbadany, zwłaszcza jeżeli dotyczy on wydania odpisu zupełnego z akt, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące np. ustalenia ojcostwa, pochodzenia z małżeństwa, przysposobienia, ustania małżeństwa czy separacji.

Składany wniosek o wydanie odpisu skróconego nie musi być szczegółowo umotywowany. Do jego wydania wystarczy uprawdopodobnienie takiego interesu.

[i]Podstawa prawna: [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174390]ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 161, poz. 1688 ze zm.)[/link][/i]