Pogląd ten wyraził ostatnio dwukrotnie, uchylając dwie uchwały podjęte przez rady różnych gmin, ale dotyczące tej samej materii: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół. Obie rady popełniły w przyjętych przez siebie aktach analogiczne błędy, co wskazuje, że materia przynajmniej dla niektórych samorządowców jest problemem.

Rady gmin Trzcianne i Korycin zapisały w swoich uchwałach, że decyzję o wysokości dofinansowania zawodowego w wypadku nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora – wójt.

Taki zapis to zdaniem wojewody przekroczenie granic delegacji ustawowej zawartej w art. 70a

Karty nauczyciela

.

Ponadto w obu uchwałach znalazły się przepisy przeznaczające konkretne kwoty na wskazane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Organ nadzoru stwierdził, że tego rodzaju postanowienia są sprzeczne z § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...) (DzU nr 46, poz. 430). Wspomniane rozporządzenie upoważnia radę gminy jedynie do ustalania corocznie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Wojewoda zwrócił przy tym uwagę, że podział tych środków finansowych stanowi materię, która ze względu na swój charakter jest przedmiotem uchwały budżetowej.

Organ nadzoru przypomniał ponadto, że zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w działaniach organów jednostek samorządu terytorialnego nie należy stosować zasady "co nie jest zakazane, jest dozwolone", lecz regułę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje". Dlatego też rada gminy powinna działać tylko na podstawie prawa i w jego granicach. Podejmowanie przez nią regulacji bez wyraźnego upoważnienia lub z jego przekroczeniem jest niedopuszczalne.

sygnatura akt NK-II.4131.2.53.2011.ZCH oraz NK-II.4131.2.54.2011.DM

Czytaj też:

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj