Dyrektor generalny urzędu chce przystąpić do porozumienia o powołaniu wspólnej komisji dyscyplinarnej dla dwóch innych urzędów. Czy w takim przypadku można poszerzyć skład istniejącej komisji o nowych członków w trakcie trwającej kadencji?

Nie.

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej dyrektorzy generalni urzędów mogą w drodze porozumienia powołać wspólną komisję dyscyplinarną dla kierowanych przez nich urzędów. Komisję, w liczbie co najmniej dziesięciu członków, powołuje się na cztery lata.

W § 5 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej przewidziano uzupełnienie składu komisji w razie odwołania członka komisji przed upływem kadencji, ale nie uregulowano sytuacji, gdy skład komisji zwiększyłby się na skutek przystąpienia przez nowy urząd do porozumienia o jej utworzeniu.

Z tych względów w opinii departamentu prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 27 lipca 2010 r. (znak DP.3555-2(2)/10/MG) stwierdzono, że komisja dyscyplinarna powinna być traktowana jako ciało kolegialne o stałym składzie, wyjątkowo tylko, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, uzupełniane w razie odwołania jej członka przed upływem kadencji. Przystąpienie nowego urzędu do zawartego pomiędzy dwoma innymi urzędami porozumienia w sprawie powołania wspólnej komisji, prowadzące do poszerzenia jej składu w czasie trwania kadencji, nie miałoby więc umocowania w przepisach.

W opinii departamentu prawnego KPRM z 15 lutego 2012 r. (znak DP.3555-1(2)/12/MF) stwierdzono ponadto, że nie ma możliwości wcześniejszego zakończenia kadencji komisji w celu utworzenia wspólnej komisji z innym urzędem.

Podstawa prawna: art. 117 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1111 ze zm.)

Podstawa prawna: rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (DzU z 2009 r. nr 60, poz. 493)