- Pracownikom oraz funkcjonariuszom w terminie do 31 maja 2017 roku będą składane pisemne propozycje pracy lub służby, określające nowe warunki zatrudnienia. To oznacza, że część osób może otrzymać propozycję zatrudnienia na niższym niż dotychczas stanowisku i niższe niż dotychczas uposażenie. Czy przepisy przewidują możliwość odwołań w sytuacji, gdy pracownik/ funkcjonariusz otrzyma mniej korzystne dla niego warunki zatrudnienia?

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej jasno określają warunki i wymogi zatrudnienia. Jeśli funkcjonariusz jest niezadowolony z otrzymanych warunków zatrudnienia ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie swojej sprawy. Od wydanej decyzji przysługuje mu jeszcze prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Przepisy ustawy nie przewidują natomiast prawa do wniesienia odwołania od propozycji pracy. Jednakże każda zmiana warunków zatrudnienia pracownika może zostać zaskarżona do sądu pracy na zasadach ogólnych.

- W jakim terminie zostanie rozwiązany stosunek pracy z osobą, która nie przyjmie nowych warunków?

W przypadku odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub służby, stosunek pracy czy służby wygaśnie po upływie trzech miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik albo funkcjonariusz złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji.

- Część osób nie otrzyma propozycji zatrudnienia m.in. osoby, które były zatrudnione albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa w czasach PRL lub współpracowały z tymi organami. Kto będzie decydował o tym, czy współpracowały czy nie? Czy tym osobom będzie przysługiwała jakaś forma odwołania?

Podstawowym dokumentem stwierdzającym tę okoliczność będzie oświadczenie samego pracownika lub funkcjonariusza. Od oświadczeń składanych przez funkcjonariuszy przepisy nie przewidują odwołania. Osoba, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.