Ta­ką od­po­wiedź otrzy­ma­ła Pol­ska Izba Ubez­pie­czeń w od­po­wie­dzi na list prze­sła­ny do MSW, w któ­rym do­ma­ga się anu­lo­wa­nia skład­ki. Swo­ją po­zy­cję PIU ar­gu­men­tu­je faktem, że mi­mo, że z kie­sze­ni wła­ści­cie­li po­jaz­dów na CE­PiK po­szło już bli­sko 600 mln zł kie­row­cy i ubez­pie­czy­cie­le nie ma­ją ko­rzy­ści z ba­zy.

– Ża­łu­je­my, że na­sze pro­po­zy­cje od­no­śnie za­wie­sze­nia lub zmniej­sze­nia opła­ty na CE­PiK nie zo­sta­ły za­ak­cep­to­wa­ne. Ta de­cy­zja jest waż­na przede wszyst­kim dla kie­row­ców, bo w prak­ty­ce to oni z wła­snej kie­sze­ni fi­nan­su­ją ten sys­tem – mó­wi Jan Grze­gorz Prądzyński, pre­zes PIU. Za­kła­dy ubez­pie­czeń są zo­bo­wią­za­ne do prze­ka­zy­wa­nia 1 proc. przychodu z ty­tu­łu skład­ki na po­li­sy OC (w prak­ty­ce to rów­no­war­tość oko­ło 4 zło­tych), jed­nak ich do­stęp do da­nych ze­bra­nych w ba­zie jest bar­dzo ogra­ni­czo­ny. Za każdym razem, gdy fir­ma chce spraw­dzić da­ne do­ty­czą­ce np. in­for­ma­cji o ba­da­niu tech­nicz­nym po­jaz­du mu­si w tym ce­lu wy­sy­łać do CE­PiK wnio­sek, cze­kać na je­go roz­pa­trze­nie, a także uiścić opła­tę we­dług spe­cjal­ne­go al­go­ryt­mu.

600 mln zł zebrało od kierowców MSW na tworzenie bazy CEPiK. Teraz będzie ona poprawiana

PIU wnio­sko­wa­ła, by opła­ta ta zo­sta­ła za­wie­szo­na do cza­su przed­sta­wie­nia pla­nów pełnej funk­cjo­nal­no­ści CE­PiK, co dla ubez­pie­czy­cie­li ozna­cza do­stęp do za­so­bów ba­zy online i za dar­mo. Jak czy­ta­my w od­po­wie­dzi Mi­ni­ster­stwa za­wie­sze­nie opła­ty jest jednak nie­moż­li­we, po­nie­waż „w świe­tle pla­nów roz­wo­jo­wych, któ­rych efek­tem ma być uruchomie­nie od dnia 4 stycz­nia 2016 ro­ku sys­te­mu CE­PiK w no­wym kształ­cie, de­cy­zja o re­zy­gna­cji z po­bie­ra­nia opła­ty ewi­den­cyj­nej, któ­ra (...) sta­no­wi naj­istot­niej­szą pozycję przy­cho­dów Fun­du­szu, by­ła­by nie­za­sad­na, a wręcz szko­dli­wa". Ubez­pie­czy­cie­le ar­gu­men­tu­ją jed­nak, że zgod­nie z pro­po­zy­cją no­we­li­za­cji na­wet po 2016 r. ubezpieczycie­le na­dal nie mie­li­by ła­twe­go do­stę­pu do re­je­stru CE­PiK.

Ta­ki do­stęp umoż­li­wił­by z ko­lei we­dług firm zna­czą­cą re­duk­cję kosz­tów, co mo­gło­by skut­ko­wać atrak­cyj­niej­szy­mi staw­ka­mi dla kie­row­ców. Przy­czy­ni­ło­by się też do po­pra­wy bez­pie­czeń­stwa na dro­gach, po­nie­waż by­ło­by do­dat­ko­wym na­rzę­dziem, obok ba­zy po­lis pro­wa­dzo­nej przez Ubez­pie­cze­nio­wy Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny po­zwa­la­ją­cym na eli­mi­na­cję z dróg kie­row­ców bez waż­nej po­li­sy OC oraz tych, któ­rym za­trzy­ma­no pra­wo jaz­dy.

MSW za­pro­po­no­wa­ło na­to­miast PIU współ­pra­cę przy two­rze­niu no­wych za­sad dzia­ła­nia CE­PiK.