Naczelny Sąd Administracyjny w wydanych właśnie sześciu wyrokach (posiedzenia niejawne) uchylił uchwały Rady i umorzył postępowanie dotyczące powołań sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zarzuty dotyczyły m.in. błędnego ustalenia, że doszło do skutecznego przyjęcia stanowisk zespołów oraz podjęcia uchwały, gdy Rada była nienależycie obsadzona. Kolejny – dokonanie oceny kandydatury skarżącego bez wszechstronnego rozważenia okoliczności sprawy czy brak rozpatrzenia kandydatur w oparciu o jasne i jednakowe dla wszystkich uczestników konkursu kryteria oceny.

Sygnatury akt: 6 spraw: II GOK 8/18 do 14/18

Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny uchyla uchwały KRS w sprawie powołania sędziów Sądu Najwyższego