„Kłamstwa patentowane w dokumentach patentowych” – wyjaśnienie Urzędu Patentowego RP

W artykule „Kłamstwa patentowane w dokumentach patentowych” opublikowanym 19 września 2013 roku w „Rzeczypospolitej” autorstwa p. Anny Korbeli pojawia się szereg nieuzasadnionych zarzutów dotyczących działania Urzędu Patentowego RP. Chcielibyśmy podkreślić, że Urząd w swoich działaniach kieruje się profesjonalizmem i zasadami przejrzystości, zaś jego pracownicy postępują etycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Publikacja: 20.09.2023 11:38

„Kłamstwa patentowane w dokumentach patentowych” – wyjaśnienie Urzędu Patentowego RP

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Dlatego też z ogromnym zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy zawarte w artykule pani Korbeli stwierdzenia, które godzą w dobre imię Urzędu, a przede wszystkim jego pracowników. Nie będziemy odnosić się do typowo publicystycznych zarzutów, niemniej chcielibyśmy z całą stanowczością podkreślić, że publikowane przez Urząd dane odnoszące się do przedmiotów własności przemysłowej, są prawdziwe i zgodne z dokumentacją zawartą w aktach spraw. Pragniemy zaznaczyć, że rozpowszechnianie tego typu pomówień podważa zaufanie użytkowników do systemu własności przemysłowej w Polsce oraz do Urzędu Patentowego, a w konsekwencji może skutkować spadkiem liczby zgłoszeń, co z kolei przełoży się na spadek poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Czytaj więcej

Anna Korbela: Kłamstwa patentowane w dokumentach patentowych

Ponadto, chcemy sprostować nieprawdziwe stwierdzenie, że „Urząd Patentowy nie jest zainteresowany przeszkodzeniem koncernowi Microsoft w bezprawnym zagarnianiu korzyści z przełomowego usprawnienia w kodowaniu przesyłanych przez Internet danych, które opracował dr Jarosław Duda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”. Uprzejmie informujemy, że panu dr Jarosławowi Dudzie została udzielona przez Urząd Patentowy RP pomoc informacyjna dotycząca możliwości unieważnienia patentu uzyskanego w USA przez firmę Microsoft na metodę kodowania danych wynalezioną przez dr Jarosława Dudę. Wynalazca skontaktował się z Urzędem Patentowym RP w powyższej sprawie i udzielono mu wyjaśnień, że wskazany patent US11234023B to patent amerykański, zarejestrowany przez Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (USPTO), który obowiązuje na terytorium USA. Udzielono informacji dotyczących obowiązujących procedur i działań prawnych jakie należy podjąć w celu unieważnienia tego patentu zagranicznego. Do przeprowadzenia takiego postępowania mają zastosowane przepisy amerykańskie, a samo postępowanie należy przeprowadzić korzystając z usług profesjonalnego pełnomocnika prawnego. Urząd Patentowy RP nie jest właściwy do prowadzenia postępowań unieważniających patenty za granicą ze względu na brak legitymacji czynnej do prowadzenia tego rodzaju spraw.

Odnośnie systemów informatycznych stosowanych przez Urząd Patentowy RP pragniemy podkreślić, że Urząd Patentowy RP wdrożył nowoczesny system elektronicznej komunikacji z klientem „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego” (PUEUP) z siedmioma nowoczesnymi usługami elektronicznymi (e-Baza Wiedzy, e-Profil IP, e-Wsparcie, e-Rejestry, e-Płatności, e-Wyszukiwarka, e-Powiadomienia).

Powstałe e-usługi pozwalają w szczególności na udostępnianie wglądu i wyciągu z rejestrów, złożenie wniosku o walidację patentu europejskiego, powiadamianie o upływającym terminie ochrony, dokonanie zgłoszenia o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego, subskrypcję informacji, zmiany w rejestrach, składanie wniosków związanych z obsługą spraw z zakresu własności przemysłowej. Dzięki dedykowanej platformie PUEUP zostało m.in. usprawnione dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych zintegrowanych z systemami wewnętrznymi UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej. Dużo wysiłku wymagała również zmiana sposobu prowadzenia rejestrów Urzędu z formy tradycyjnej (papierowej) na formę elektroniczną. To również dla nas ogromny postęp technologiczny. W tym celu przetworzyliśmy łącznie około 724 tys. kart rejestrowych i udostępniliśmy ich wizualizacje. Dużym wyzwaniem było także przygotowanie nowoczesnej wyszukiwarki operującej na wszystkich publicznych danych i dokumentach dotyczących praw własności przemysłowych przetwarzanych przez Urząd. Chcieliśmy aby użytkownik z wykorzystaniem jednego profesjonalnego narzędzia posiadał intuicyjny dostęp do wszystkich publicznych informacji o danym przedmiocie ochrony.

Odnosząc się do systemu informacji funkcjonującym w Urzędzie Patentowym RP uprzejmie informujemy, że dostęp do akt postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Strony informowane są o kolejnych etapach postępowań, jak również mają zapewniony nieograniczony dostęp do akt administracyjnych. Natomiast osobom trzecim dokumenty zawarte w aktach postępowania udostępniane są w oparciu o regulacje zawarte, w szczególności w ustawie – Prawo własności przemysłowej, Kodeksie postępowania administracyjnego i ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Urząd Patentowy systematycznie wprowadza zmiany mające na celu zarówno ułatwienie i usprawnienie korespondencji z Urzędem Patentowym, jak i zwiększenie transparentności działań Urzędu.

Załatwienie sprawy, w tym prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym w postaci elektronicznej oraz dokonywanie w ten sposób zgłoszeń wraz z uiszczaniem należnych płatności możliwe jest za pośrednictwem usługi e-Profil. Mając na względzie konieczność uwzględnienia regulacji dotyczących e-doręczeń, znowelizowano ustawę – Prawo własności przemysłowej, wprowadzając możliwość wyboru opcji doręczania korespondencji elektronicznej za pomocą PUEUP. Pozwoli to na kontynuację postępowań w dotychczasowej formie i zapewni klientom Urzędu Patentowego pełny dostęp do korespondencji w procedowanych sprawach, a także statusu wnoszonych za pomocą systemu opłat. System umożliwia przechowywanie całej korespondencji w jednym miejscu, z podziałem na sprawy.

Na stronie internetowej Urzędu – www.uprp.gov.pl, powszechnie dostępne są oficjalne wydawnictwa Urzędu Patentowego: „Biuletyn Urzędu Patentowego” i „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w których publikowane są szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych i udzielonych praw wyłącznych, w tym opisy zgłoszeniowe wynalazków, opisy patentowe i ochronne oraz tłumaczenia patentów europejskich. Informacje te dostępne są również e-Wyszukiwarce. E-Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ww. przedmiotów własności przemysłowej oraz subskrypcję informacji dotyczących zdefiniowanego wyszukiwania dostępną poprzez e-Profil. W e-Wyszukiwarce dostępne są m.in. opisy zgłoszeniowe wynalazków, raporty ze stanu techniki, zmienione zastrzeżenia patentowe lub ochronne, opisy patentowe i ochronne oraz tłumaczenia patentów europejskich.

Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej, dla dokonywania wpisów o udzielonych prawach wyłącznych Urząd Patentowy prowadzi jawne rejestry: patentowy, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych i praw z rejestracji. Rejestry prowadzone są w postaci elektronicznej, zaś dane w nich zawarte aktualizowane są codziennie. Rocznie Urząd Patentowy dokonuje około 60 tys. wpisów. Dostęp do rejestrów możliwy za pośrednictwem usługi e-Rejestry. Zasady umieszczania wpisów w ww. rejestrach oraz zakres ujawnianych w nich danych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W przedmiotowych rejestrach odnotowywane są zmiany stanu prawnego udzielonych praw wyłącznych, w tym informacje o złożonych wnioskach o unieważnienie, sprzeciwach oraz wydanych w tych sprawach decyzjach, a także data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia prawa. Dla zachowania przejrzystości i czytelności rejestrów Urząd Patentowy ujawnia informacje o wydanych decyzjach, np. w przedmiocie żądania unieważnienia patentu, dopiero po ich uprawomocnieniu się. Publikowanie w rejestrach informacji o wyniku prawomocnie zakończonych postępowań sprzyja pewności obrotu gospodarczego. Ujawnianie w rejestrach informacji o wszystkich nieprawomocnych decyzjach, a także o złożonych środkach zaskarżenia i toczących się postepowaniach sądowych w jednej lub dwóch instancjach, spowodowałoby - z uwagi na wielość wpisów oraz ewentualnych wykreśleń - brak przejrzystości prowadzonych rejestrów. Urząd Patentowy dokłada starań, aby ww. wyniki prawomocnie zakończonych postępowań ujawniane były w możliwie najkrótszym terminie. Zachowanie klarowności rejestrów ma fundamentalne znaczenie w świetle wyrażonego w obowiązujących przepisach domniemania prawdziwości oraz znajomości wpisów w rejestrach.

Każdy zainteresowany może także złożyć wniosek o wydanie wyciągu z rejestru. Wyciąg taki, w zależności od woli wnioskodawcy, może zawierać informacje o aktualnym stanie prawnym albo też, może być uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone.

Urząd Patentowy odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez użytkowników podejmuje działania zmierzające do zapewnienia jak najbardziej przejrzystej i aktualnej informacji. Dla przykładu jedynie warto wskazać, że obecnie informacja o złożeniu wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego ujawniana jest również w e-Wyszukiwarce. Do niedawna informacja ta ujawniana była wyłącznie w rejestrze. Dodatkowo wprowadzono możliwość złożenia za pośrednictwem systemu PUEUP jednego, zbiorczego wniosku o dokonanie w rejestrze zmiany uprawnionego z prawa wyłącznego, w odniesieniu do nawet kilkudziesięciu spraw. Wcześniej konieczne było złożenie odrębnego wniosku, wraz z załącznikami, do każdej sprawy.

Urząd Patentowy podejmuje również starania zmierzające do pozyskania środków na stworzenie narzędzia pozwalającego na zapoznanie się z orzecznictwem Urzędu Patentowego. Elektroniczny dostęp do orzeczeń Urzędu Patentowego pozwoli użytkownikom systemu śledzenie kierunków orzecznictwa Urzędu Patentowego i optymalizowanie budowania strategii procesowej w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Chcielibyśmy dodać, że 12 września br. Pani Anna Korbela rozesłała do wszystkich pracowników Urzędu Patentowego bez ich zgody, na służbowe skrzynki mailowe, zaproszenie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Własności Intelektualnej - Przyjazne Instrumenty IP, którego jest Prezesem. Fakt ten Urząd potraktował jako incydent bezpieczeństwa i zgłosił powyższą sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz CSIRT.GOV. Czekamy na rezultaty działań wskazanych instytucji.

Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że Urząd Patentowy kieruje się wyłącznie dobrem użytkowników, stosując przepisy prawa i zasady etyki. Kierownictwo Urzędu dokłada zaś wszelkich starań, by system własności przemysłowej w Polsce działał w sposób efektywny i transparentny.

Adam Taukert

odpowiedzialny za kontakty z mediami

Departament Innowacyjności i Komunikacji

Urząd Patentowy RP

Dlatego też z ogromnym zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy zawarte w artykule pani Korbeli stwierdzenia, które godzą w dobre imię Urzędu, a przede wszystkim jego pracowników. Nie będziemy odnosić się do typowo publicystycznych zarzutów, niemniej chcielibyśmy z całą stanowczością podkreślić, że publikowane przez Urząd dane odnoszące się do przedmiotów własności przemysłowej, są prawdziwe i zgodne z dokumentacją zawartą w aktach spraw. Pragniemy zaznaczyć, że rozpowszechnianie tego typu pomówień podważa zaufanie użytkowników do systemu własności przemysłowej w Polsce oraz do Urzędu Patentowego, a w konsekwencji może skutkować spadkiem liczby zgłoszeń, co z kolei przełoży się na spadek poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Pozostało 92% artykułu
Rzecz o prawie
Michał Zacharski: Kto osądzi prokuratora? Kto osądzi sędziego?
Rzecz o prawie
Robert Damski: Alimenty, czyli jak poprawić sytuację dzieci?
Rzecz o prawie
Sewerynik: Stary Testament określał wymagania dla kandydata na urząd sędziowski
Rzecz o prawie
Gwizdak: Nadszedł już czas specjalizacji prawników, nie można znać się na wszystkim
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Rzecz o prawie
Błaszczyk, Zientara: Potrzebna prawdziwa reforma prawa łowieckiego
Rzecz o prawie
Marek Domagalski: Frankowicze. Zbiorowa krzywda wymaga zbiorowej sprawiedliwości