Ranking nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (również takich, których właścicielem jest samorząd), przychodniami otwartymi, ambulatoriami, lecznictwem otwartym, zakładami medycyny pracy, stacjami pogotowia ratunkowego, oddziałami szpitali, sanatoriami, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Czytaj także: "Liderzy zarządzania szpitalami publicznymi" - ranking

Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki:

- efektywność aktywów (pozwalająca na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala) – waga 35 proc.

- rentowność sprzedaży netto (ROS – return of sales, pokazująca, jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków) – waga 45 proc.

- dynamika przychodu z NFZ (procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku) – waga 20 proc.

W ramach tych trzech kryteriów każda placówka uzyskuje punkty w zależności od osiągniętych wskaźników. Punkty (centyle) są przydzielane w skali od 1 do 10. Suma punktów decyduje o pozycji w zestawieniu. W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w rankingu decydują punkty uzyskane w pierwszej kolejności za rentowność sprzedaży na 31 grudnia 2018 r., w drugiej – efektywność aktywów na 31 grudnia 2018 r., a jako ostatni czynnik – dynamika kontraktu NFZ 2017/2018.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group w Polsce. Klasyfikacja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za 2018 r. i nie obejmuje innych danych. Placówki nie są zobowiązane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.