Na koniec 2020 r. ok. 14,4 mln osób w Polsce miało 50 lat i więcej i stanowiły one 37,6 proc. ogólnej liczby ludności – podał GUS w dzisiejszym raporcie „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 r.” W stosunku do poprzedniego roku odsetek ten zwiększył się o 0,2 pkt. proc. co jest potwierdzeniem nasilającego się procesu starzenia się społeczeństwa.

GUS oszacował też, że pracujące osoby powyżej 50. roku życia stanowiły blisko 30 proc. ogółu pracujących w Polsce (tu trzeba zaznaczyć, że są to dane, które pochodzą nie z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, ale z różnych rejestrów administracyjnych, które GUS podjął się przeanalizować).

Czytaj więcej

Uchodźcy nie uratują naszego rynku pracy. Konkurencja na Zachodzie

Przy czym proces starzenia się zasobów pracy jest zróżnicowany w zależności od rodzaju działalności. I tak w 2020 r. największy odsetek pracujących powyżej 50. roku życia był w branży energetycznej (przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i dostawami energii elektrycznej, gazu i ciepła). Pracujący w analizowanym wieku stanowili aż 47,6 proc. ogółu pracujących w tej sekcji. Powyżej 40 proc. odsetek ten wynosił także w takich sekcjach jak: obsługa rynku nieruchomości, rolnictwo i leśnictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Za to najmłodsze są zasoby pracy w sekcji informacja i komunikacja, gdzie w wieku 50 lat i więcej był niespełna 10 proc. pracujących. Stosunkowo niewiele osób starszych (do 23 proc.) jest też w branży finansowej, handlu, zakwaterowaniu i gastronomi i tzw. działalności profesjonalnej.

Analizy GUS pokazują też spore zróżnicowanie przestrzenne jeśli chodzi o udziału ludności w wieku 50+ w ogólnej liczbie pracujących. Okazuje się, że najstarsze zasoby pracy występowały w gminach położnych w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Sporo ciemnych plam (obrazujących relatywnie wysoki udział) widać też w woj. zachodniopomorskim i opolskim oraz części woj. lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego czy podlaskiego.

Najmłodszymi zasobami pracy, i najniższych odsetkiem pracujących w wieku 50+ w ogólnej liczbie pracujących, charakteryzowało się miasto Warszawa oraz spora liczba miast i gmin położonych na terenie województwa wielkopolskiego i śląskiego, oraz w mniejszej liczbie – na terenie woj. pomorskiego i małopolskiego.