- (...) polecam, aby prokuratorzy prowadzący lub nadzorujący postępowanie przygotowawcze, których podmiotem są czyny zabronione - mające związek z odbywającymi się nielegalnymi zgromadzeniami (...) bezzwłocznie przeprowadzili czynności i wydawali decyzje procesowe, jakie mają być wykonywane, na bieżąco zapoznając się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oceniając go, tak aby postępowania były prowadzone bez zbędnej zwłoki, a cele postępowania przygotowawczego zostały zrealizowane - pisze prokurator krajowy.

Święczkowski wyjaśnił, że chodzi o zachowania polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych, znieważeniu funkcjonariuszy publicznych, zamachu na życie lub zdrowie, kierowanie gróźb bezprawnych, złośliwym przeszkadzaniu publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz na obrazie uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, niszczeniu lub uszkodzeniu mienia, czynnym udziale w zbiegowisku którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie.

Czytaj także: RPO: kobiety wciąż mają prawo do przerwania ciąży

Prokurator odniósł się również do osób organizujących protesty lub nawołujących do nich w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Zdaniem Święczkowskiego taki proceder powinien być traktowany jako przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego wynikające z art. 165 kodeksu karnego, którego górna granica kary wynosi nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Art. 165. KK Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, 

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

 3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia, 

4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny w ubiegły czwartek uznał, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją.

Oznacza to, że ta przesłanka do legalnego przerwania ciąży od momentu opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw będzie przestępstwem.

Protesty w kraju trwają już od kilku dni. Demonstrujący domagają się dymisji rządu i powołania Rady Konsultacyjnej.