W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały właśnie dwa nowe rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie znaków drogowych oraz ich warunków technicznych. Oba wydane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Na ich mocy po 2 grudnia na naszych drogach pojawią się nowe znaki informacyjne i dodatkowe. Także na polskich drogach znajdziemy informacje o punktach ładowania pojazdów elektrycznych oraz o stacjach paliwowych z punktem ładowania pojazdów elektrycznych, umieszczone także na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze. Na tabliczkach pod znakami znajdziemy oznaczenie symbolem „EV" – pojazd elektryczny.

Takie będą zastosowane np. pod znakami parkingów oraz w innych miejscach postoju i innych. Wbrew pozorom coraz więcej zainteresowanych szuka takich oznaczeń.

Czytaj więcej

Ładowanie pojazdów elektrycznych bez kasy fiskalnej

Minister infrastruktury zarządził zmiany obu aktów wykonawczych. Dodał do nich między innymi nowe znaki drogowe.

I tak, w grupie znaków informacyjnych znajdziemy: D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych", D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych", D-34b „zbiorcza tablica informacyjna" i w grupie „Znaki uzupełniające": F-14d „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania"; F-14e „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania"; F-14f „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania".

Oba akty prawne wchodzą w życie 2 grudnia 2021 r. Są to: rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Podstawa prawna: Ustawa z października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (o) poz. 2083 z 18 listopada 2021 r.