Użytki rolne klasy VIz wchodzące w skład gospodarstw rolnych przelicza się na hektary przeliczeniowe według takich samych przeliczników, jakie zostały określone dla użytków rolnych klasy VI. Taka jest konkluzja wydanej na podstawie ordynacji podatkowej interpretacji ogólnej ministra finansów.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1892) opodatkowane tą daniną są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Artykuł 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy mówi natomiast, że zwolnione z podatku są użytki rolne klasy VIz (podobnie jak klasy V i VI). Pojawiły się jednak wątpliwości, jak je przeliczać w celu ustalania przeciętnego dochodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Liczba hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym jest bowiem istotna dla celów socjalnych.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego ma znaczenie w dokumentowaniu dochodów do celów przyznawania m.in. zasiłków socjalnych, stypendiów czy świadczeń wychowawczych otrzymywanych z programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko.

Jak czytamy w interpretacji, rozpatrywane były dwa warianty przeliczania użytków rolnych klasy VIz. Pierwszy według przeliczników dla użytków rolnych klasy VI (ustalonych w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym). Drugi według zasady: 1 hektar fizyczny równa się 1 hektarowi przeliczeniowemu (wynikającej z art. 4 ust. 9 ustawy).

Który jest prawidłowy? Zdaniem ministra finansów ten pierwszy. W interpretacji podkreślił, że użytki rolne klasy VIz są bardziej podobne do użytków klasy VI niż do innych (dla których przewidziano wyższe przeliczniki). Dlatego nie można traktować słabszych jakościowo gruntów – oznaczonych klasą VIz – gorzej niż oznaczonych klasą VI. Tym bardziej że w polskim systemie prawnym podatek rolny nie jest klasyfikowany jako klasyczny podatek majątkowy. Potencjalne przychody osiągane z gruntów klasy VIz są na pewno bardziej zbliżone do osiąganych z gruntów klasy VI niż jakiejkolwiek innej.