Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji z nim związanych o: stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.

- Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny być przekazywane w sposób przystępny, czyli przy wykorzystaniu słownictwa i terminologii zrozumiałej dla pacjenta, ze względu na jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia a w szczególności na stan psychiczny. Pacjent ma prawo prosić o wyjaśnienie przekazywanych mu informacji, aż będą dla niego zrozumiałe - zauważa RPP.

Czytaj także: Koronawirus a Prawa Pacjenta

Rzecznik podkreśla, że informacja o stosowanych metodach leczenia powinna przedstawiać możliwości leczenia, które wedle aktualnej wiedzy medycznej mogłyby być zastosowane z uwagi na stan zdrowia pacjenta. - Lekarz powinien poinformować o spodziewanych efektach leczenia, przeprowadzenia konkretnego zabiegu operacyjnego, możliwych do wystąpienia powikłaniach - wyjaśnia.

Każdy pacjent ma prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielać informacji o stanie zdrowia.

Informacja ta powinna zostać zapisana w dokumentacji medycznej. Co ciekawe pacjent może również odmówić, by osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała informacji na temat stanu zdrowia i stosowanych metod leczenia zarówno samemu pacjentowi, jak i osobie upoważnionej. - Należy o tym poinformować osobę udzielająca świadczeń zdrowotnych - przypomina rzecznik.

Rzecznik podkreśla, że prawo pacjenta do informacji to również prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Można o to zwrócić się do personelu medycznego.

Rzecznik przypomina, że prawo do informacji ma również pacjent podczas udzielania świadczeń takich jak: pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne np. podczas leczenia uzdrowiskowego czy badania profilaktycznego.