Nową datę zakończenia pilotażowego programu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej i zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwiają rozliczanie w ramach pilotażu niektórych świadczeń niechirurgicznych, zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Projekt usuwa także przepis o możliwości aktualizowania nie częściej niż raz na sześć miesięcy wzorów ankiet, kart oceny mierników oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu, a także dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej.

Pilotażowy program opieki w sieci onkologicznej ma sprawdzić nowy model organizacji leczenia onkologicznego w Polsce oraz efektów klinicznych reformy. Oceni też kompleksową opiekę nad pacjentem z nowotworem w ramach ścieżek postępowania w wybranych typach nowotworów – rak piersi, rak płuca, rak jajnika, rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego.

Elementem programu jest infolinia dla pacjentów, która pomaga chorym odnaleźć się w systemie. Mogą za jej pośrednictwem umówić się na wizytę w poradni, zmienić termin konsultacji czy zapytać, gdzie może wykonać badania diagnostyczne.

Utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej ma poprawić wyniki leczenia nowotworów w Polsce. Jej celem jest centralizacja leczenia zabiegowego i decentralizacja leczenia radio- i chemioterapeutycznego. Operacje chirurgiczne mają być wykonywane w wyspecjalizowanych ośrodkach, które wykonują dany rodzaj zabiegu rutynowo, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i gwarantuje lepsze efekty leczenia. Z kolei na zabiegi radio- i chemioterapii pacjent z nowotworem ma mieć jak najbliżej z domu.

Żeby scentralizować leczenie operacyjne, Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył wyceny zabiegów operacyjnych wykonywanych w wyspecjalizowanych ośrodkach. Jak wynika z opublikowanego niedawno raportem NFZ „Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego na podstawie danych dotyczących realizacji świadczeń w 2018 r.”, pomimo że zmiana wycen nastąpiła w połowie roku, pozytywne trendy można było zaobserwować już na koniec 2018 r. Liczba zabiegów operacyjnych wzrosła, w porównaniu do 2017 r. we wszystkich ośrodkach, które kwalifikowały się do zwiększonego finansowania, a część szpitali, wykonujących zabiegi chirurgiczne w nowotworach piersi, płuca, jelita grubego, żołądka, pęcherza moczowego i nerki, zwiększyła tempo wykonywania świadczeń.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne