Skierowanie może zostać wystawione zarówno przez podmioty lecznicze, które posiadają podpisany kontrakt z NFZ jak i przez te, które udzielają świadczeń komercyjnie.

Pacjent wraz z opiekunem prawnym oraz otrzymanym skierowaniem powinien zgłosić się do wybranego szpitala na oddział ratunkowy lub izbę przyjęć. Następnie lekarz, w tym także pediatra, powinien dokonać oceny stanu zdrowia małego pacjenta i podjąć decyzję o hospitalizacji lub przekazaniu dziecka przez szpital do innego podmiotu leczniczego.

- Prawo wyboru szpitala przez pacjenta reguluje art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tym wyjątkiem, że wybór szpitala może nastąpić tylko spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - przypomina rzecznik.

I dodaje, iż zgodnie z art. 58 ww. ustawy, podstawą leczenia szpitalnego jest skierowanie wystawione przez lekarza, lekarza dentystę lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Podstawa prawna:

- art. 30 i 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.