Nowelizacja wprowadza do systemu pomocy społecznej nowe usługi społeczne, tj.: usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich oraz pobyty krótkoterminowe w domach pomocy społecznej w formie pobytów całodobowych i dziennych. Nowością jest również to, iż osoby kończące pobyt w placówkach penitencjarnych będę mogły korzystać ze świadczenia pracy socjalnej, w okresie 3 m-cy przed zakończeniem odbywania kary pozbawienia wolności.

Ponadto nowe przepisy, reformują mieszkalnictwo chronione, powołując w jego miejsce mieszkania treningowe lub wspomagane. Zmiany obejmują również wzmocnienie ochrony prawnej pracowników socjalnych oraz wprowadzają w dps oraz placówkach zapewniających całodobowa opiekę obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r.

Wyjątek stanowią przepisy dotyczące rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz zmiana wysokości maksymalnej zasiłku stałego, które to zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.