17 stycznia to ostatni dzień ferii zimowych. W całym kraju dzieci i młodzież wrócą do zajęć szkolnych, zdecydowana większość w trybie zdalnym. Tylko dzieci z klas I-III szkół podstawowych będą chodzić na lekcje do szkoły. Szkoły muszą im zapewnić także opiekę świetlicową. Wszystko w reżimie sanitarnym.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 31 stycznia ograniczone będzie funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

5) domów wczasów dziecięcych;

6) szkolnych schronisk młodzieżowych.

Są także szkoły, w których o tym, czy nauka będzie prowadzona zdalnie czy stacjonarnie, zdecyduje dyrektor placówki. Chodzi o szkoły specjalne podstawowe (klasy IV–VIII) i ponadpodstawowe, funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  oraz   w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Czytaj też:

Czarnek: dzieci wracają do nauki, nauczyciele dostaną wsparcie

Reżim sanitarny w klasach 1-3. Są wytyczne

Powrót uczniów do szkół. Jak będzie wyglądała nauka stacjonarna

Czarnek mówi, którzy uczniowie mogą wrócić do szkoły w lutym

Z kolei szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą od poniedziałku prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 92