Ponadto – zgodnie z art. 24 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – strażnikiem gminnym może być jedynie osoba korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i ciesząca się nienaganną opinią. Strażnikiem nie może być osoba karana sądownie oraz mająca nieuregulowany stosunek do służby wojskowej. Ten ostatni warunek, w związku z wprowadzeniem w naszym kraju zawodowej służby wojskowej, straci na znaczeniu.

[srodtytul]Badania lekarskie i psychologiczne[/srodtytul]

Kandydat na strażnika musi się cechować dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Dlatego też wszyscy kandydaci do tej służby podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym. Ich zakres i tryb przeprowadzania określa rozporządzenie ministra zdrowia z 1 września 2004 r. Zgodnie z jego treścią kandydata do pracy w straży należy poddać badaniom ogólnym (ocena układu krążenia i oddechowego oraz narządów ruchu), jak również specjalistycznym (okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne). Natomiast badanie psychologiczne ma na celu przede wszystkim ocenić poziom umysłowy kandydata oraz jego predyspozycje do pracy w sytuacjach stresowych.

Zaznaczyć trzeba, że badaniom okresowym podlegają wszyscy strażnicy, są one przeprowadzane nie rzadziej niż raz na pięć lat, na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

[srodtytul]Szkolenie i egzamin[/srodtytul]

Osoby przyjmowane do pracy w straży po raz pierwszy zatrudnia się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. W tym okresie należy nowicjuszowi zorganizować podstawowe szkolenie zawodowe. Minimalny zakres tego szkolenia określają przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 stycznia 2004 r. Prowadzić je mogą jedynie jednostki szkoleniowe policji lub jednostki innych straży gminnych. Program szkolenia zatwierdza właściwy miejscowo komendant wojewódzki policji.

Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadza powołana przez komendanta wojewódzkiego policji komisja.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny egzaminacyjnej strażnik może go powtórzyć tylko jeden raz. Poprawkę organizuje się nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu kończącego szkolenie.

W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat do pracy w straży posiada odpowiednie przygotowanie do służby, można go zatrudnić od razu na czas nieokreślony, rezygnując ze szkolenia.

[i]Podstawa prawna:

– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75516]ustawa z 29 sierpnia 1§997 r. o strażach gminnych (DzU nr 123, poz. 779 ze zm.)[/link]

– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175035]rozporządzenie ministra zdrowia z 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (DzU nr 205, poz. 2105)[/link]

– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172172]rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (DzU nr 14, poz. 127)[/link][/i]

[ramka][b]Tylko po ślubowaniu[/b]

Zatrudnienie uzależnione jest od złożenia przez strażnika pisemnego ślubowania następującej treści: „Ślubuję uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”. Ślubowanie może być również złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.[/ramka]