W wyniku ostatecznego, prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia burmistrz Polic w woj. zachodniopomorskim musi rozpatrzyć wniosek Jerzego Z. o udostępnienie informacji publicznej.

Jerzy Z. wystosował pismo o udzielenie informacji o naczelniku jednego z wydziałów w urzędzie miasta. Chciał wiedzieć, jakie ma wykształcenie, kiedy został zatrudniony na pełny etat, kiedy i w jakim wydziale awansował z inspektora na specjalistę.

Ponieważ burmistrz nie udostępnił tych danych ani nie wydał decyzji odmownej, Jerzy Z. skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Sąd uznał, że burmistrz był bezczynny, i zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego orzeczenia.

Takie orzeczenie zapadło w środę, 28 stycznia, w NSA.

Sąd oddalił skargę kasacyjną burmistrza Polic. Ten przekonywał, że informacja, której żądał Jerzy Z., nie ma charakteru informacji publicznej i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelnik nie pełni funkcji publicznej ani nie wydaje decyzji administracyjnych. Dane, o które chodzi, nie są istotne dla interesu publicznego i nie mają związku z funkcjonowaniem urzędu miasta. W wyniku ich udostępnienia może też dojść do naruszenia prywatności.

NSA ocenił, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej, taki charakter mają informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i o ich kompetencjach. Sędzia Olga Żurawska-Matusiak powiedziała, że w ustawie nie ma wprawdzie definicji funkcjonariusza publicznego czy osoby sprawującej funkcje publiczne, ale orzecznictwo posługuje się definicją z kodeksu karnego dopuszczającą szersze rozumienie tego pojęcia.

Zajmował się tym również Trybunał Konstytucyjny, wskazując na osoby biorące udział w procesie decyzyjnym i wykonujące funkcje publiczne właściwe dla danego organu. W zakresie działania naczelnika wydziału jest m.in. przygotowywanie decyzji.

Nie ulega więc wątpliwości, że informacje związane z jego wykształceniem, awansem, kompetencjami i przebiegiem kariery zawodowej są informacjami publicznymi, które mają ścisły związek z pełnioną funkcją publiczną.

sygnatura akt: I OSK 634/14

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ