Ewa D. (dane zmienione) była dyrektorką zespołu szkół w Wadowicach od 1999 r.

W listopadzie 2015 r. zarządzeniem burmistrza Wadowic została odwołana z tego stanowiska na podstawie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 tej ustawy kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie może prowadzić w okresie zajmowania stanowiska dyrektora działalności gospodarczej na własny rachunek. Zgodnie z art. 4 pkt 6 tej ustawy kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie może prowadzić w okresie zajmowania stanowiska dyrektora działalności gospodarczej na własny rachunek. Naruszenie takiego zakazu powoduje odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę w terminie miesiąca od uzyskania informacji o przyczynie odwołania.

Z informacji burmistrza pochodzącej z anonimowego pisma wynikało, że w lutym 2015 r. Ewa D. zarejestrowała działalność gospodarczą polegającą na produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalność trwała od 3 lutego 2015 r. do 29 października 2015 r. W tym terminie zarejestrowano tylko jedną umowę, polegającą na świadczeniu usług na rzecz powiatu wadowickiego.

W wyniku skargi Ewy D. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza. W obszernym uzasadnieniu podkreślił, że dyrektorów szkół samorządowych nie można wyłączyć spod działania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jest odrębną i niezależną od art. 38 ustawy o systemie oświaty podstawą do odwołania dyrektora szkoły samorządowej. Burmistrz powinien jednak wykazać, że w okresie pełnienia funkcji dyrektora szkoły Ewa D. rzeczywiście prowadziła jednocześnie działalność gospodarczą. Tymczasem oparł się jedynie na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a to zbyt mało do zastosowania przepisów wspomnianej ustawy.

Sam fakt wpisania danej osoby do takiej ewidencji nie przesądza jeszcze o prowadzeniu działalności gospodarczej – stwierdził sąd. Burmistrz nie wykazał, że działalność dyrektorki spełniała definicję takiej działalności. A więc, że była to działalność zorganizowana (zgłoszona do urzędu skarbowego i ZUS, mająca REGON i rachunek bankowy, wykorzystująca kamery i inny sprzęt) i miała charakter ciągły. Decydujące jest bowiem jej rzeczywiste wykonywanie, a nie wpis do ewidencji.

sygnatura akt: III SA/Kr 871/16

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl