Anna W. (dane zmienione) została skreślona z rejestru osób bezrobotnych, gdy poinformowała powiatowy urząd pracy, że założyła spółkę z o.o. non profit, w której pełni funkcję prezesa zarządu. Dodała, że w dacie rejestracji nie pełniła takiej funkcji w żadnej spółce i nadal jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy na pełnym etacie. Wyjaśniła, że ubiega się o wsparcie finansowe ze środków UE. Warunkiem zawarcia umowy na dotację było powołanie do życia przedsiębiorstwa społecznego w prawnej formie spółki z o.o. non profit oraz status osoby bezrobotnej. Odebranie tego statusu utrudniłoby finalizację zawarcia tej umowy.

Wojewoda śląski utrzymał w mocy decyzję PUP. Jego zdaniem sprawowanie funkcji prezesa zarządu spółki wyklucza przyznanie statusu osoby bezrobotnej i powoduje jego utratę.

Czytaj także:

Utrata statusu bezrobotnego za odmowę przyjęcia pracy - wyrok WSA

Anna W. zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Podkreśliła, że założenie spółki było formalnie konieczne do ubiegania się o dotację na utworzenie nowych miejsc pracy.

Sąd uwzględnił skargę i uchylił decyzję wojewody. Zdaniem WSA błędnie uznano, że każdy przypadek pełnienia funkcji w zarządzie spółki pozbawia statusu bezrobotnego. Żaden przepis ustawy o promocji zatrudnienia nie przewiduje wprost, że pełnienie funkcji członka zarządu osoby prawnej uniemożliwia przyznanie statusu osoby bezrobotnej. Możliwe jest więc uznanie, że członek zarządu może taki status posiadać, o ile tylko nie pozbawia go gotowości do podjęcia pracy – stwierdził sąd. Za każdym razem należy więc analizować stan faktyczny.

W tej konkretnej sprawie nie chodziło o objęcie funkcji w spółce komercyjnej, lecz w przedsiębiorstwie społecznym, utworzonym w formie spółki, co było koniecznym warunkiem otrzymania wsparcia. Projekt utworzenia takiego przedsiębiorstwa, dwukrotnie oceniany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, nie miał typowego komercyjnego charakteru. Nie może on być zatem tak oceniany także pod względem korzystania ze statusu osoby bezrobotnej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gl 54/20