Osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkową pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie. Tak postanowiła na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów, przyjmując rozporządzenie w tej sprawie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Nie trzeba więc będzie składać żadnego dodatkowego wniosku.

Jest to kontynuacja pomocy skierowanej do opiekunów osób niepełnosprawnych, która przysługiwała od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie, a od kwietnia do końca grudnia 2013 r. – o 200 zł. Z szacunków wynika, że odbiorcami wsparcia będzie około 100 tys. osób.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Warunkiem otrzymywania świadczenia jest zrezygnowanie z zatrudnienia.

Świadczenie przysługuje, gdy niepełnosprawność podopiecznego powstała do ukończenia 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole, nie później jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

etap legislacyjny: czeka na publikację