Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Rady. Uczestnicy głosowali nad "Uchwałą w sprawie naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej".

"Kierując się obywatelską misją Uniwersytetu oraz obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyraża sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd. Godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a także zasad poprawnej legislacji i publicznej konsultacji spraw ważnych dla obywateli oraz przestrzegania ich podstawowych praw politycznych" - głosi uchwała.

W uchwale wymieniono elementy, które budzą szczególne zaniepokojenie:

"- sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego stojącego na straży nadrzędnych norm konstytucji, co prowadzi do demontażu demokratycznego państwa prawnego i pozbawia obywateli realnej ochrony ich konstytucyjnych praw i wolności.

- niewykonywanie przez głowę państwa i rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego i przypisywanie sobie przez Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów prawa oceny ich poprawności, do czego nie mają konstytucyjnego umocowania.

- stałe naruszanie zasad poprawnej legislacji i uniemożliwianie publicznej debaty w sprawach fundamentalnych dla obywateli, czego przykładem jest procedura dokonywania zmian w ustawach o systemie oświaty czy o podatku dochodowym.

- naruszanie wolności obywatelskich poprzez ograniczanie prawa do zgromadzeń publicznych (ustawa w toku prac parlamentarnych), pozbawienie mediów publicznych pluralistycznego charakteru oraz rozszerzenie ingerencji w życie prywatne obywateli w drodze nowelizacji ustawy o policji".

W uchwale zaapelowano również o zwołanie kongresu prawników polskich. Za uchwałą głosowało 50 członków, 25 było przeciw, a 29 wstrzymało się od głosu.

Pawłowicz: Bunt przeciw legalnie wybranej władzy

Dzień przed rozpoczęciem Rady Wydziału swój komentarz napisała Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości. "Mój Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończyłam i na którym 36 lat wykładałam, inicjuje krajowy zjazd prawników-pracowników nauki, by przyłączyć też tę grupę do buntu przeciwko legalnie wybranej władzy państwowej" - napisała posłanka.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

"Wydawanie odezw politycznych w imieniu całego środowiska, jest ciężkim naruszeniem praw i wolności tej części prawników-pracowników naukowych, którzy lewicowych, antydemokratycznych poglądów inspiratorów antyrządowych intryg nie podzielają" - czytamy dalej.

"Taki antyrządowy "zjazd" i jego planowane uchwały będą oczywistym pogwałceniem uniwersyteckich, akademickich standardów, jak też zostaną wykorzystane dla szkodzenia Polsce w relacjach międzynarodowych" - pisze dalej Pawłowicz.

"Oto skutki zablokowania lustracji na uczelniach, które stały się - niestety - ośrodkami często działań antypolskich i antydemokratycznych, krzewiącymi różne ideologie lewackie" - oceniła Pawłowicz.