Czynsz za wynajem nieruchomości to co innego niż rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Nawet jeśli ktoś rozlicza przychody z najmu ryczałtem, to od rekompensaty zapłaci podatek na zasadach ogólnych.

Taką odpowiedź otrzymał właściciel lokalu użytkowego, który w 2007 r. zawarł umowę najmu z bankiem. Umowa miała obowiązywać do czerwca 2022 r. Jednak z przyczyn niezależnych od wynajmującego bank podjął decyzję o likwidacji placówki. Strony ustaliły, że bank w ramach rekompensaty zapłaci wnioskodawcy 577 tys. zł za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz 21 tys. zł za pozostawienie lokalu w stanie niewyremontowanym.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Zyski z najmu rozliczał ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5 oraz 12,5 proc. Zapytał, czy otrzymane od najemcy rekompensaty może opodatkować na tych samych zasadach, według stawki właściwej dla przychodów z najmu.

Czytaj także: Podatek od najmu nieruchomości: o jakich terminach powinni pamiętać wynajmujący

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem. Zaznaczył, że kluczowe w tej sprawie jest ustalenie źródła przychodów. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy o PIT odrębnymi źródłami są:

– najem, podnajem, dzierżawa (pkt 6);

– inne źródła (pkt 9).

Podatnik otrzymujący przychody z najmu może wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17 i 32 proc.) albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W drugim przypadku płaci daninę od przychodów, bez pomniejszania jej o koszty, według stawki 8,5 i – powyżej 100 tys. zł przychodów – 12,5 proc.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że otrzymana przez wnioskodawcę rekompensata nie jest przychodem z najmu, ponieważ nie jest to czynsz. Zgodnie z art. 659 kodeksu cywilnego czynsz jest świadczeniem (płatnością) przysługującą wynajmującemu w zamian za oddanie lokalu w najem. Podstawą ustalania jego wysokości jest wola stron.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W opisanej sytuacji rekompensata została wypłacona na innej podstawie. Jest więc przysporzeniem majątkowym, które należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT (tzw. inne źródła). Przepis ten wymienia m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty i stypendia. Jednak użyte w nim sformułowanie „w szczególności" oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i obejmuje również przysporzenia, które nie zostały wymienione wprost w przepisie. Do źródła tego należą wszelkie przychody niemieszczące się w innych źródłach. Zalicza się do niego każda sytuacja, w której podatnik osiąga korzyść majątkową.

„Środki pieniężne wypłacone przez najemcę w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT i opodatkować na zasadach ogólnych" – wyjaśnił dyrektor KIS.

To oznacza, że wynajmujący nie zapłaci ryczałtu. Musi rozliczyć podatek dochodowy według skali, czyli stawek 17 i 32 proc.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011.709.2019.1.MM