PIT-36 to formularz podatkowy stosowany także dla rozliczeń zagranicznych zarobków. Co do zasady jego wypełnianiem rządzą te same reguły, co przy zarabianiu w Polsce, jednak jest kilka różnic.

Gdy podatnik pracował za granicą i pozostawał zatrudniony u polskiego pracodawcy, to przychód osiągnięty tamże należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, o kwotę odpowiadającą 30 proc. równowartości diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej za granicą. Wysokość tej diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży, a konkretne kwoty określone są w stosownym rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej (można je znaleźć na stronie internetowej gov.pl/web/rodzina) Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Czytaj także:

Jak korzystnie rozliczyć dochody z pracy za granicą

Legalna ucieczka z Polski już teraz

Dwie szkoły kalkulacji według międzynarodowych umów

O tym, gdzie się rozliczać, decydują zamieszkanie i interesy

Podobnie jak w rozliczaniu dochodów osiągniętych w Polsce, dochód ulega obniżeniu o kwotę potrąconych bądź zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne do zagranicznych systemów obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Dopuszcza się takie odliczenie w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Wielkiej Brytanii) oraz w Szwajcarii. Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może korzystać również z innych odliczeń od dochodu, np. darowizn czy wydatków rehabilitacyjnych (tak jak w rozliczeniach dochodów krajowych).

Podatnik może też odliczyć od podatku kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłacone w krajach UE, EOG i w Szwajcarii. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Od kwoty podatku można też odliczyć ulgę na dzieci.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Tegoroczne zeznanie jest ostatnim, w którym można jeszcze w pełni i bez limitów skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Chodzi o odliczenie od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą metody wyłączenia z progresją.

Za rok 2021 będzie już obowiązywał limit odliczenia w wysokości 1360 zł.