Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ma obowiązywać od 1 lipca. Spowoduje obniżenie podatku PIT z 17% do 12% oraz podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł. To korzystna zmiana dla podatników, ale organizacjom pożytku publicznego, które nierzadko żyją z darowizn z 1 proc. PIT, przyniesie spadek wpływów.  Ministerstwo Finansów zapowiedziało już szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi, które mają doprowadzić do wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującego te straty.

Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński oraz szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska  proponują mechanizm składający się z dwóch elementów, które zostaną uruchomione, jeżeli wpływy sektora OPP ulegną zmniejszeniu wskutek obniżenia podatków oraz podniesienia kwoty wolnej. Pierwszy z nich to automatyczny algorytm, przekazujący organizacjom pozarządowym środki w proporcji do tego, co otrzymywały w latach ubiegłych, indeksując je wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących. Drugi, dodatkowy element, będzie miał formę otwartego konkursu ofert, którego zasady zostaną wypracowane w dialogu z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej

Obniżka PIT i ulga na składki, czyli nowy Polski Ład

- Zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę odrywają w społeczeństwie obywatelskim organizacje niosące pomoc, realizujące szczytne cele. Rozdysponowanie środków w ramach proponowanego konkursu ofert nie będzie arbitralne. Zasady przeprowadzenia konkursu zostaną wypracowane w dialogu z organizacjami pozarządowymi w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki temu słyszalny będzie głos zarówno dużych, jak i małych OPP. Warto zaznaczyć, że dziś 70 proc. środków z 1 proc. PIT trafia do 100 największych organizacji pożytku publicznego - mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Nowy mechanizm ma być wprowadzony w drodze rozporządzenia, które określi  proporcje tego, w jakiej części wyrównanie środków nastąpi poprzez algorytm, a w jakiej w drodze otwartego konkursu ofert. Propozycja jest taka, by co najmniej 30% środków było przekazanych poprzez algorytm i 30% w drodze otwartego konkursu ofert. Rozporządzenie Ministra Finansów określi dokładne proporcje, które mogą wynieść np. 50% / 50% lub 70% / 30 % na korzyść rozwiązania w formie algorytmu lub trybu konkursowego.

Zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zostaną określone przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, co będzie poprzedzone szerokimi konsultacjami  społecznymi z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, zarówno tymi największymi, jak i małymi lokalnymi podmiotami.

W ustawie przyjętej przez Sejm wprost określono datę, na którą dokonuje się porównania kwot przekazanych z 1% podatku należnego OPP w danym roku (31 lipca), a także datę przekazania przysługującej kwoty wyrównania poszczególnym OPP (15 września). Przewidziano też możliwość wskazania przez Ministra Finansów jednego organu, który będzie upoważniony do koordynacji zadań związanych z przekazaniem kwot poszczególnym OPP.

- Gwarantuje to otrzymanie środków w ramach wyrównania w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu OPP będą mogły realizować swoje zadania w dotychczasowy sposób - wyjaśnia MF.