Ustawa o PIT zawiera katalog grubo ponad 100 sytuacji, w których podatnicy nie muszą rozliczać się z fiskusem. Na tej liście wśród najbardziej znanych i popularnych zwolnień z PIT można wymienić tzw. ulgę mieszkaniową, która pozwala zaoszczędzić na podatku przy inwestycjach we własne potrzeby mieszkaniowe czy preferencje dla różnego rodzaju świadczeń, w tym zasiłków, odpraw czy alimentów. Zakres niektórych zwolnień od lat budzi jednak wątpliwości. Niektóre dostrzegł sam ustawodawca.

Przy okazji podatkowych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu niektóre pozycje zostaną uzupełnione czy doprecyzowane, w ustawie o PIT pojawi się też kilka zupełnie nowych kategorii zwolnień.

Pierwsza modyfikacja dotyczy szerokiej preferencji dla odszkodowań i zadośćuczynień, czyli art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z obecną jego treścią wolne od podatku – poza wskazanymi wyjątkami – są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do nich. Dotyczy to również tych, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów z art. 9 § 1 kodeksu pracy. W wyniku nowelizacji przepis ten zostanie poszerzony. Zwolnieniem będą też objęte otrzymane odszkodowania czy zadośćuczynienia nie tylko na podstawie ustaw, ale także aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów. W uzasadnieniu projektu podkreślano, że pozwoli to usunąć wątpliwości m.in. co do zastosowania preferencji do odszkodowania z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszaniem prawa.

Z uwagi na duży krąg podatników, których potencjalnie może dotyczyć, warto też wspomnieć o doprecyzowaniu zasad korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Po zmianie na liście wydatków premiowanych preferencją znajdą się te na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym na wskazane cele. W tym także gdy odpowiadają one równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).

W ustawie o PIT pojawi się też kilka nowych zwolnień. Najistotniejsze to ulga dla przychodów z nielegalnego zatrudnienia, ulga na powrót do kraju, preferencja dla rodzin z czwórką dzieci czy zwolnienie dla pracujących seniorów.

Na tej liście znajdzie się również kilka może mniej popularnych, ale istotnych nowych preferencji. Przede wszystkim podatnicy nie będą już płacić PIT odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu czy wolnych od podatku dochodowego, a także od których zaniechano poboru podatku. Na zwolnienie będzie można liczyć przy odpłatnym zbyciu zabytku ruchomego muzeum czy bibliotece, a także wskazanych świadczeniach dotyczących aktywizacji i promocji zatrudnienia, jak np. ryczałt na przejazdy na szkolenia czy na zakwaterowanie w ramach bonu szkoleniowego. Na liście do zwolnienia znajdą się nowe stypendia.

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków