Intensywne zmiany w strukturze i sposobie pracy administracji podatkowej są konsekwencją nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych (wchodzą one w życie 1 kwietnia br.). W podpisanym właśnie przez Jacka Kapicę - podsekretarza stanu w ministerstwie finansów dokumencie pt. „System Obsługi i Wsparcia Podatnika" zdefiniowany został nowy system, mający wspierać podatników w realizacji obowiązków podatkowych w konkretnych sytuacjach.

Obsługa podatnika

Konsolidacja usług pomocniczych w izbach i urzędach skarbowych umożliwi przesunięcie wygospodarowanych etatów do bezpośredniej obsługi podatnika. Korzystnie wpłynie to na wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji, jakość jej usług, a ponadto przyniesie wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. Działania te zintensyfikowane zostaną w procedowanej właśnie ustawie o administracji podatkowej.

Szybsza informacja

Wzmocnienie Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) jako głównego centrum informacji podatkowej zapewni ujednolicenie udostępnianej informacji oraz zapewni dostęp do jednolitej informacji zarówno podatnikom jak i pracownikom administracji podatkowej. Działalność KIP sprzyjać będzie jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe. Wzmocnienie KIP przyspieszy również wydawanie interpretacji indywidualnych i pozwoli na skrócenie tego terminu z 3 miesięcy, przewidywanych w przepisach prawa, do 2 miesięcy.

Ministerstwo finansów podejmuje działania pozwalające na uproszczenie obsługi podatników poprzez realizację różnych zadań w jednym miejscu. Tworzone centra obsługi zapewnią zestandaryzowaną i ujednoliconą w całej Administracji Podatkowej obsługę we współpracy z innymi jednostkami administracji, np. służbą celna i ZUS. W centrum obsługi będzie można załatwić sprawę niezależnie od miejsca zamieszkania. Utworzone zostaną stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystentów podatnika., towarzyszących mikroprzedsiębiorcom przez pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ich zadaniem będzie. wsparcie podatników rozpoczynających działalność w rozwiązywaniu konkretnych, indywidualnych problemów prawnych i podatkowych. Jednolite zasady postępowania w kontakcie z podatnikiem i preferowanie telefonicznej formy kontaktu w sytuacjach, kiedy nie zachodzi bezwzględna konieczność wysłania pisemnego wezwania już teraz jest standardem w obsłudze podatnika.

Wykwalifikowane urzędy

Modernizacja administracji podatkowej to również przegląd funkcjonowania tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (20 w skali kraju). W dzisiejszym stanie prawnym urzędy te obsługują podatników o rocznym obrocie powyżej 5 mln euro rocznie oraz podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Zidentyfikowano kluczowe podmioty, budujące potencjał gospodarczy państwa (osiągające przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 3 mln euro), które ze względu na skalę i stopień skomplikowania swoich operacji gospodarczych podlegających opodatkowaniu, wymagają obsługi przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Do kluczowych podatników i płatników zaliczone zostaną również m.in. podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń. Dla tych podmiotów rozważane jest wyspecjalizowanie jednego urzędu skarbowego w Polsce z kadrą o wysokich kwalifikacjach.

Zaległości podatkowe

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Utworzone w urzędach skarbowych nowe komórki organizacyjne do spraw wierzycielskich, usprawnią zarządzanie zaległościami podatkowymi. Celem ich działalności będzie wykorzystywanie wszystkich dostępnych możliwości prawnych, umożliwiających dobrowolne uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych. Standardem jest już komunikacja telefoniczna i elektroniczna z zobowiązanymi przed podjęciem pierwszych działań egzekucyjnych, a także stosowanie ulg w spłacie zobowiązań. Nowe jednostki korzystać będą z dostępnych narzędzi opartych o przeprowadzoną analizę ryzyka (monitorowanie terminowości płatności należności podatkowych), wdrażanie spójnych działań dla ich skutecznego odzyskania, a jednocześnie - w celu stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - umożliwiają kompleksową analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego ubiegającego się o ulgę. Wsparcie rzetelnych przedsiębiorców, którzy pomimo przejściowych trudności (często wynikających z czynników zewnętrznych) wywiązują się ze zobowiązań podatkowych, już obecnie skutkuje wzrostem efektywności likwidacji istniejących zaległości podatkowych.

Projekt ustawy o administracji podatkowej