Protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem wszedł w życie 25 lipca 2013 r. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi wybrane zmiany mają zastosowanie już od 1 września 2013 r. Niestety, nie ma jasności, które przepisy i w jaki sposób zmieniły się od tego dnia.

Dla przykładu, poza stawkami podatku u źródła od dywidend i odsetek protokół zmienia także metodę unikania podwójnego opodatkowania, m.in. w odniesieniu do dywidend, z metody zwolnienia na metodę kredytu podatkowego. W rezultacie dywidendy z Luksemburga będą opodatkowane w Polsce z zaliczeniem podatku pobranego w Luksemburgu.

Na tle przepisów wprowadzających pojawił się pogląd, że od 1 września 2013 r. zmieniły się nie tylko zasady poboru podatków u źródła, ale także zasady rozliczania w państwie rezydencji dochodu objętego takim podatkiem.

W rezultacie  do dywidend otrzymywanych przez polskich podatników z Luksemburga od 1 września 2013 r., zastosowanie miałyby nie tylko zmienione zasady opodatkowania podatkiem u źródła, ale też inna metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Można jednak pokusić się o inną wykładnię. Wydaje się uprawniony pogląd, że pojęcie „podatek u źródła" nie obejmuje metody unikania podwójnego opodatkowania. Przemawia za tym przede wszystkim literalne brzmienie przepisów wprowadzających protokół do umowy. Metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do różnych dochodów i służy rocznemu rozliczeniu podatku. Nie wpływa ona zaś na unormowanie poboru podatku u źródła.

Co więcej, zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w trakcie roku podatkowego doprowadzi do tego, że dochód tej samej kategorii, ale uzyskany w różnych częściach roku będzie opodatkowany w różny sposób.

Można zatem postawić zarzut naruszenia zasady pewności prawa, także poprzez niedostateczne vacatio legis. Ponieważ protokół został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 26 sierpnia 2013 r., podatnicy mieli tylko kilka dni na zapoznanie się ze zmianami mającymi zastosowanie już od 1 września 2013 r.

Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem w MDDP