Według autorów proponowanych zmian wykluczone jest uregulowanie zawodu architekta i inżyniera budownictwa w jednej ustawie.

– Zawód architekta jest zawodem odrębnym od zawodu inżyniera budownictwa, dlatego definiowany i regulowany powinien być na innej płaszczyźnie – tłumaczy Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, które przygotowuje zmiany legislacyjne.

Nowa ustawa miałaby wprowadzić do systemu prawnego tytuł zawodowego architekta, a także określić zasady uzyskiwania takiego tytułu. Uregulowane zostałyby uprawnienia zawodowe osób już posiadających tytuł zawodowy architekta. Architekt jest w Polsce zawodem zaufania publicznego. Przy okazji ustawa określiłaby ramy i zasady świadczeń usług transgranicznych, a także kwestię odpowiedzialności i kar dyscyplinarnych.

„Mając na uwadze rolę architekta w kształtowaniu przestrzeni oraz wymagany zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego wykonywania tego zawodu, uprawnienia zawodowe w zawodzie architekta zostaną sformułowane jako niepodzielne, reprezentowane przez posiadanie tytułu zawodowego architekta", czytamy w ministerialnym projekcie.

Szersze uprawnienia

Przeciwko zmianom idącym w kierunku rozłączenia funkcji architekta oraz inżyniera budownictwa protestują środowiska inżynieryjne.

„Proponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmiany mogą w znacznej mierze ograniczyć zakres działalności inżynierów budownictwa, zawęzić ich kompetencje, a w rezultacie doprowadzić do drastycznego spadku zainteresowania tym zawodem", czytamy w petycji wystosowanej 15 maja do premiera Mateusza Morawieckiego przez członków Polskiej Izba Inżynierów Budownictwa.

Inżynierowie domagają się m.in. połączenia samorządów zawodowych Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz Architektów (IARP) w jeden, którego zasady działalności określone byłyby w ustawie o zawodach budowlanych. Wcześniej środowisko inżynierów przekazało ministerstwu petycję podpisaną przez ok. 20 tys. osób, w której sprzeciwiano się zaproponowanym zmianom. W opinii inżynierów, w ustawie o architektach próbuje się wytworzyć dla tego zawodu zbyt szeroki zakres uprawnień w procesie inwestycyjno-budowlanych.

W Unii Europejskiej istnieją różne modele uregulowania zawodu architekta. Nie ma jednego rozwiązania.

W większości państw europejskich istnieje ochrona tytułu architekta. W takich krajach, jak: Niemcy, Francja, Hiszpania, chroniony jest nie tylko tytuł, ale także zawód architekta. Oznacza to, że tylko osoby mające tytuł architekta mogą wnieść dokumenty do organów wykonujących zadania z zakresu nadzoru budowlanego.

W niektórych państwach UE, by uzyskać tytuł architekta wymagane jest odpowiednie doświadczenie zawodowe. Teraz do podobnych rozwiązań dąży Polska. Architekci chcą zmian, inżynierowie – status quo.

Prace w toku

Obecnie projekty nowych ustaw znajdują się na etapie opiniowania. Wcześniej w tej sprawie przeprowadzono konsultacje publiczne.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", 27 maja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyły się kolejne spotkania ze stroną rządową przedstawicieli architektów oraz inżynierów budownictwa.

– Potwierdzam, że takie spotkania miały miejsce. Nie chcemy jednak jako Polska Izba Inżynierów Budownictwa zabierać głosu w tej sprawie, przed ogłoszeniem oficjalnych rezultatów prowadzonych rozmów – mówi Urszula Kieller, rzeczniczka PIIB.

Przedstawiony projekt ustawy zmieniającej status architekta jest już piątą wersją dokumentu. Jeżeli zostanie zaopiniowany pozytywnie, trafi do Rady Ministrów.

Na gruncie prawa polskiego, które ma się zmienić, wykonywanie zawodu architekta warunkowane jest posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, określonych w ustawie Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.