Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę wspólnoty mieszkaniowej ws. rozbiórki części placu zabaw. Z ustaleń sądu wynika, że plac zabaw znajduje się na terenie zielonym na dachu garażu podziemnego w budynku mieszkalnym, w odległości 10 m od okien budynku i 20 m od wjazdu do garażu podziemnego.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał wspólnocie rozebrać część placu, konkretnie trzy urządzenia: huśtawkę, bujak na sprężynie i zestaw zjeżdżalni z powierzchnią syntetyczną i wykonanym dodatkowo utwardzeniem na części patio przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nadzór budowlany zainteresował się placem zabaw pod wpływem skargi jednego z mieszkańców bloku, któremu on przeszkadzał. Po kontroli nadzór doszedł do wniosku, że rozbudowany plac zabaw narusza par. 40 ust. 3 i par. 19 ust. 3 rozporządzenia ministra infrastruktury ws. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Okazało się, że nie zachowuje m.in. nakazanej prawem 20 m odległości od wjazdu do garażu.

Czytaj także:

Lokalizacja a rozbiórka placu zabaw - wyrok WSA

Wspólnota odwołała się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowanego, ale nic nie wskórała. Wówczas wniosła skargę do WSA. Tłumaczyła, że pomiary są błędne. Argumentowała, że chciała dzieciom zapewnić miejsce do rekreacji i rozwoju fizycznego, więc nie powinno się demontować części placu.

Ale sąd nie przyznał im racji i oddalił skargę. Wydanie decyzji poprzedziło dokładne wyjaśnienie okoliczności o znaczeniu dla rozstrzygnięcia. Według niego plac zabaw jako obiekt małej architektury nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do starostwa, co jednak nie oznacza, że nie podlega on żadnym rygorom prawa budowlanego. Przeciwnie, posadowienie placu zabaw musi odpowiadać wymogom prawa budowlanego i rozporządzenia ws. warunków technicznych.

Zdaniem NSA istniejące ogrodzenie placu zabaw zapewniające jego bezpieczeństwo użytkowania nie może być uwzględnione w niniejszym postępowaniu, gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują odstępstwa od warunków technicznych. Przeciwnie, właśnie w interesie dzieci, uwzględniając przede wszystkim ich dobro i bezpieczeństwo, strona skarżąca powinna rozebrać plac zabaw wykonany sprzecznie z normami techniczno-budowlanymi.

Sygnatura akt: II SA/Bk 715/18