Trybunał Sprawiedliwości UE 26 marca 2020 r. w sprawie C-779/18, pochylając się nad ustawodawstwem polskim oraz jego zgodnością z prawem unijnym w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, wydał istotne rozstrzygnięcie, porządkując tym rozbieżności, jakie zaistniały w tym obszarze w orzecznictwie sądów polskich. Powołany wyrok TSUE ma doniosłe znaczenie nie tylko dla samego konsumenta, pozostającego w sporze sądowym z kredytodawcą, ale również dla podmiotów udzielających kredytów konsumenckich.