Katarzyna Konieczna

Pozaodsetkowe koszty kredytu w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE

Obecnie dominującym poglądem w orzecznictwie sądów polskich jest niedopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych odwołujących się do pozaodsetkowych kosztów pożyczki, w sytuacji gdy mieszczą się one w ustawowym limicie.

Wierzytelności: koszty dochodzenia niektórych roszczeń wzrosną

Jak wynika z szykowanych zmian, procedura nakazowa ma mieć zastosowanie w praktyce bankowej jedynie w przypadku należności zabezpieczonych wekslem bądź gdy bank ma wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie o uznaniu długu.